Vegplanar og kart

E 134 Hovedkart | Bergen – Odda | Haugesund – Jøsendal/Stavanger Jøsendal | Odda – Grungedal | Grungedal – Hjartdal | Hjartdal – Kongsberg | Kongsberg vest – Ski/Kongsberg vest-Oslo


E 134 Hovedkart

Last ned komplett kart på PDF

E134


Bergen – Odda 98 km

Flat og rassikker vei mellom Bergen og Odda i myke linjer gjennom fjordlanskapet. Folgefonntunnelen fra 2001 og Jondalstunnelen fra 2012 får ekstra løp. Ny Hardangerfjordbro bygges like sør for Jondal med 1700 m fritt spenn. Denne løsningen gir svært gode koblinger med E39 og muligheter for å lede trafikk utenom Bergensområdet. Motorveiprosjektet Svegatjørn-Rådal er antatt ferdigstilt 2020 (vegvesen.no 11.12.2013). Dette sammen med bro over Bjørnafjorden gir klart kortest vei mellom Bergen og Stavanger. E39 bør gå utenom Bergensområdet. Med bro over Bjørnafjorden, bak Osøyro, videre mot Tysse, Vaksdal, Dale og Romarheimsdalen til Sognefjorden, blir dette også det korteste alternativet for E39 gjennom Hordaland, samtidig som det gir en langsiktig løsning helt utenom Bergensområdet. For trafikk i Bergensområdet er en ringvei øst R580 viktig. Mot sentrum må Mindetunnelen realiseres. Denne kan kombineres med en indre tunnelring, her kalt R562. Bergen (Nygårdskrysset) – Odda sør blir ca. 98 km.

Last ned kartet på PDF

Bergen-Odda


Haugesund – Jøsendal 106 km/Stavanger – Jøsendal 154 km

R11 forbinder Haugaland, Sunnhordland og Nord-Jæren med Oslofjord- området. Flat firefelts motorvei med horisontalkurveradier ≥ 1200 m gir Haugesund-Oslo 374 km med kjøretid 3:30. Med kommende Boknafjord- forbindelse på E39 innebærer det også Stavanger – Oslo 422 km med kjøretid 3:55. Haugesund sentrum – Aksdal er ca. 14 km. Aksdal – Våg er ca. 5 km, Våg – Jøsendal blir ca. 87 km. Aksdal – Stavanger (Schanche- holen) blir ca. 62 km.

Last ned kartet på PDF

haugsesund-stavanger


Odda – Grungedal 88 km

100 % vintersikker, rassikker og flat vei forbi eksisterende bratte og vanskelige kleiver og trange tunneler ved Røldal. Fra Korlevoll ved Seljestad går veien i tunnel østover med kryss på Liamyrene ved Røldal og videre i lang tunnel til Tyrveli ved Vågsli. Slik spares mange høydemetere. Ingen del av E134 vil ligge høyere enn 860 m.o.h. Y-kryss med direkte ramper mellom E134 og R11 i Jøsendal. R11 går til Haugesund. Fra kryss ved Haukeli vest bygges ny kobling til R9 som går ned Setesdal til Kristiansand. Odda sør – Jøsendal blir 14 km og Jøsendal – Grungedal 74 km. Odda sør – Grungedal blir dermed ca. 88 km.

Last ned kartet på PDF

odda-grungedal


Grungedal – Hjartdal 58 km

Den flate og jevne traseen mellom Grungedal og Hjartdal langs Totak og i Åmotsdal er 42 km kortere enn eksisterende E134. I 2018 ventes tunnelen Århus-Gvammen ferdigstilt. Denne tunnelen vil korte inn 11 km. Med Århus-Gvammen realisert vil likevel foreslåtte løsning korte ned E134 med 31 km. Århus-Gvammen gir flat og god vei for Seljord-Kviteseid / Høydalsmo-aksen – R41. Grungedal – Hjartdal (Gvammen) blir ca. 58 km.

Last ned kartet på PDF

grungedal-hjartdal-ny


Hjartdal – Kongsberg vest 51 km/Hjardal – Grenland 99 km

God vei utenom bygder og dyrket mark. Heddal har noe av landets beste matjord. Ved Gvammen tilpasses E134 kryss med kommende tunnel Gvammen-Århus. Mellom Hjartdal og Sauland går veien på sørsida av dalen og tilpasses kulturlandskapet i Hjartdal. Fra Sauland går veien i nordkanten av Ålamoen p.g.a. viktige grusforekomster og fortsetter i myke kurver gjennom landskapet og slake stigninger i tunnel oppå åsen nord for Heddal og Notodden og over Meheia mot Kongsberg. Forbi Kongsberg går den i to tunneler helt utenom bebyggelsen. Fra kryss ved Laugerudmoen / Kongsgårdmoen utvikles Gomsrudveien mot sentrum til 4-felts vei / gate og ny lokal forbindelse over Lågen bygges på bro ved Sellikdalen. Fra Tinnemyr ved Notodden går ny R35 på østsiden av Heddalsvatnet og Norsjø til Grenland og E18. Mellom Notodden og Grenland mangler i dag en god forbindelse. For trafikk mellom Bergen og Grenland vil dette alternativet være bedre enn via tunnelen Århus-Gvammen og over Seljord og Bø fordi det vil ha en større andel motorvei til tross for at det er noen få km lengre. Fra kryss ved Lisleherad nord for Notodden bygges forbindelse i tunnel til industri- og handelsområdet på Tuven. Hjartdal (Gvammen) – Notodden (Tinnemyr) blir 34 km, videre til Kongsberg vest (Saggrenda) blir det ca. 17 km. R35 Notodden (Tinnemyr) – Grenland (Moheim-krysset mellom dagens Fv 32 og E18) blir ca. 65 km. Bergen – Grenland blir dermed 343 km med kjøretid 3:15.

Last ned kartet på PDF

hjartdal-kongsberg


Kongsberg – Ski 78 km

Miljøvegen kobles til E18 ved Ski på østsiden av Oslofjorden. Løsningen vist her har ny trasé sør for Hokksund og bro som krysser Oslofjorden over nordspissen av Håøya. Veien bør i størst mulig grad gå i åssider eller tunnel utenom bebyggelse, og må ha svært god kurvatur. God veiarkitektur og landskapstilpasning er svært viktig. En ny Oslofjordbro må ha høy estetisk verdi. En ytre ring rundt Oslofjordområdet – R1 – tar av som arm ved Darbu mot Holmestrand, og leder videre mot ny fast forbindelse som avløser fergesambandet Horten-Moss. R1 er basert på eksisterende R35, E16, F120 og R19. R1 bygges som møtesseparert god landevei med forbikjøringsstrekninger og og slik at den kan utvikles til motorvei senere. E134 forbi Kongsberg er omtalt på kart over Hjartdal-Kongsberg. Kongsberg vest (Saggrenda) – Ski er ca. 78 km. Kongsberg vest (Saggrenda) – Oslo (Sørengkrysset) er ca. 85 km.

Drammen – Ski (-Stockholm):
Dagens R23 blir en forlengelse av miljøvegen, og må være gjennomgående motorvei for å være til- fredsstillende i et langsiktig perspektiv. Minste horisontalkurveradius 1200 m bør legges til grunn. Fra Drammen i vest ved Brakerøya kobles den direkte på E18. Den ferdig regulerte parsellen Linnes- Dagslett er dimensjonert for 90 km/t og bør justeres til optimal kurvatur som ikke behøver tilpasses eksisterende R23 ved Spikkestad/Dagslett, da denne har kurvatur ned i r = 450 m. Ny trasé med god kurvatur i åssiden sør for Røyken frem til Gullhaug. Mellom Gullhaug og Oslofjordtunnelen er det en rekke kurver ned mot r = 350 m, og den bratte Oslofjordtunnelen (7 %) frem til Holt tilfredsstiller ikke kravene til stigning. Derfor er broalternativ D2 (Vegen og vi nr. 10, 2013) i ny trasé mellom Gullhaug i vest og Holt i øst en mulig god løsning. Traseen kan bli en rytmisk, myk og flat vei med broer over nordre Håøya. Det vil gi nye, gode muligheter for gående og syklende og innebære innkorting av veien. Mellom Holt og E6/Vassum bygges eksisterende vei ut med noe kurveutretting. Mellom E6/ Vassum og E18 ved Ski bygges direkte forbindelse delvis i tunnel, for trafikk retning Stockholm. Oslogryta trenger trafikkavlastning. Tilkoblinger er tegnet ved Linnes, Tranby og Assurtjern. En slik Ring 4 vil basere seg på Oslofjordforbindelsen som sin sørlenke. Østlenken vil hovedsakelig gå i tunnel under Østmarka. Nordlenken vil hovedsakelig gå i tunnel fra Gjelleråsen til Sørke- dalen, Lommedalen og Skui. Vestlenken vil gå i tunnnel under Vestmarka til Sylling og Tranby.

Last ned kartet på PDF

kongsberg-ski-oslo-ny