«Regjeringen må velge veialternativet mellom øst og vest som gir best samfunnsnytte, betjener flest, og er kortest og raskest»

– Ny E134 er alene om å gi en effektiv motorveiforbindelse til Østlandet for hele regionen fra Stavanger til Bergen, sier Nils Terje Furunes, styreleder i ABV. Foto Petter Teigen

– Ny E134 er alene om å gi en effektiv motorveiforbindelse til Østlandet for hele regionen fra Stavanger til Bergen, sier Nils Terje Furunes, styreleder i ABV. Foto Petter Teigen

«Onsdag presenterer Staten vegvesen sin utredning om ny hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Styret i den tverrpolitiske stiftelsen Aksjon Bedre Vei håper etaten denne gangen ser veivalget i en helhetlig og nasjonal sammenheng, og lar samfunnsøkonomi og rasjonelle transportløsninger telle mer enn lokale særinteresser. I et slikt perspektiv vil ny E134 skille seg ut som den klart beste løsningen,» skriver stiftelsen i en pressemelding datert 19. januar i år. 

– Ny E134 er alene om å gi en effektiv motorveiforbindelse til Østlandet for hele regionen fra Stavanger til Bergen. Den gir kortest reisetid og betydelig miljøgevinst med minst avstand og lavest antall høydemeter, dessuten full ras- og vintersikkerhet og minimal påvirkning av bebygde områder og dyrket mark, sier Nils Terje Furunes, styreleder i Aksjon Bedre Vei. Furunes er samfunnsøkonom og tidligere konsernøkonom i DnB NOR.

Radikalt forbedret E134 
– Vi krysser fingrene for at Statens vegvesen denne gangen har løftet blikket, sier Dag Bjørnland. Foto Petter Teigen

– Vi krysser fingrene for at Statens vegvesen denne gangen har løftet blikket, sier Dag Bjørnland. Foto Petter Teigen

Ny E134 er en radikalt forbedret utgave av dagens E134, og vil bli en effektiv transportkorridor som kan ta unna hovedtyngden av trafikken mellom øst og vest. I tillegg vil forgreninger og tilknyttede veier gi en sammenhengende motorveiforbindelse fra Bergen, Haugesund og Stavanger i vest – via Odda, Haukeli, Notodden, Kongsberg og Drammen – til Oslo-området, Grenland og Østfold i øst. Veien har også god tilknytning til Sverige, Danmark og Kontinentet.

Statens vegvesen fremlegger sin utredning om hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet i en pressekonferanse 21. januar.

– Vi krysser fingrene for at Statens vegvesen denne gangen har løftet blikket, og ikke begrenser seg til nærsynt fremskriving av eksisterende tall for årsdøgntrafikk. I dette tilfellet er en fremtidsrettet planlegging avhengig av at man ser at veivalget i seg selv kan endre hele premissgrunnlaget, sier professor emeritus Dag Bjørnland, nestor i skandinavisk samferdselsforskning.

Bjørnland viser til at E134 er en direkte forbindelseslinje mellom de to mest folkerike og raskest voksende delene av Norge, med over 160 000 bedrifter, åtte av de ti største tettstedsområdene i landet, og rundt tre av fem millioner innbyggere. Ingen av de andre alternativene kan få et tilsvarende stort trafikkgrunnlag, og prosjektet vil ha positiv netto samfunnsnytte

Firefelts motorvei, bedre sikkerhet og miljøprofil
– Kort kjørestrekning og små høydeforskjeller betyr store reduksjoner i utslipp av klimagasser, understreker Knut Selberg. Foto

– Kort kjørestrekning og små høydeforskjeller betyr store reduksjoner i utslipp av klimagasser, understreker Knut Selberg. Foto Petter Teigen

Trafikkgrunnlaget for ny E134 kan bli tilstrekkelig stort til at det kan være realistisk å bygge fire gjennomgående kjørefelter innenfor Statens vegvesens planhorisont for når veien kan stå ferdig. Lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk holdes adskilt. Dette gir ikke bare kortere kjøretid, men fremfor alt en reduksjon av ulykkesrisikoen med rundt 90 prosent.

– Kort kjørestrekning og små høydeforskjeller betyr store reduksjoner i utslipp av klimagasser. For tungtransporten kan den foreslåtte traseen gi en halvering av CO2-utslippene, sammenlignet med dagens løsninger. Og den korte reisetiden – ned mot 3,5 timer fra Oslo til Bergen eller Haugesund, og i underkant av fire timer til Stavanger – gjør kollektivtransport med ekspressbusser til et realistisk og konkurransedyktig alternativ til flytransport. Dette vil bidra ytterlige til at totalutslippene av miljøgasser går ned, sier Knut Selberg, sivilarkitekt og planlegger MNAL, og professor emeritus i vei og trafikkmiljø ved NTNU.

– Regjeringen må velge en løsning som tilfredsstiller kravene i mange årtier fremover, sier Stein Fysen. Foto  Jan Egil Løvbak

– Regjeringen må velge en løsning som tilfredsstiller kravene i mange årtier fremover, sier Stein Fysen. Foto Jan Egil Løvbak

– Regjeringen må velge en løsning som tilfredsstiller kravene i mange årtier fremover. Det gjør man ikke ved å lappe på noen av de gamle forbindelsene som er nevnt som alternativer, og som fremmes av lokale interessegrupper. En annen sak er at deler av disse strekningene også må oppgraderes betydelig. Dette må imidlertid sees uavhengig av valget av hovedvei mellom øst og vest, sier Stein Fyksen og tidligere prosjektdirektør og veisjef i Statens vegvesen.

 

 

Aksjon Bedre Vei er en tverrpolitisk landsomfattende stiftelse som vil ha nye ideer, effektive virkemidler og bedre finansieringsløsninger inn i veipolitikken. Aksjonen arbeider for enklere og raskere planprosesser og effektiv gjennomføring gjennom helhetlig og fullfinansiert utbygging. Målet er at Norge skal få et moderne hovedveinett som binder sammen større byer og knutepunkter i samtlige landsdeler.

Share This