Bro over Oslofjorden ved Håøya øker nytteverdien av E134

Ny Oslofjordbro over nordre Håøya vil være en naturlig forbindelse fra E6 mot E134 som en kommende hovedvei til Bergen, Haugesund og resten av Vestlandet til Stavanger-området. Trafikkgrunnlaget tilsier at forbindelsen bygges som firefelts motorvei, og selve fjordkryssingen må gå via bro og ikke tunnel – dette av sikkerhetsmessige, trafikale og miljømessige hensyn.

Ny Oslofjordbro over nordre Håøya vil være en naturlig forbindelse fra E6 mot E134 som en kommende hovedvei til Bergen, Haugesund og resten av Vestlandet til Stavanger-området. Trafikkgrunnlaget tilsier at forbindelsen bygges som firefelts motorvei, og selve fjordkryssingen må gå via bro og ikke tunnel – dette av sikkerhetsmessige, trafikale og miljømessige hensyn. I kartet er fjordkryssingen markert som E18 og Ring 4, i dag er den en del av Rv23.

En bro over Oslofjorden mellom Frogn og Hurumlandet, med direkte tilknytning til E134 Miljøvegen: Dette vil være et ytterligere argument for at regjeringen må velge E134 som ny hovedkorridor mellom øst og vest, mener Vegforum Øst–Vest.

Les mer →

E134 Miljøvegens far er gått bort

Johannes Sørlie (1930–2015)

Sivilingeniør Johannes Sørlie (1930–2015) – den visjonære hedersmannen bak prosjektet E134 Miljøvegen.

Det var med sorg vi i dag mottok meldingen om Johannes Sørlis bortgang. For oss som er opptatt av at Norge skal få det veinettet landet så sterkt trenger, har sivilingeniøren fra Stord vært en inspirator av rang. Han hadde en evne til å tenke nytt og se helhet som bare kan kalles visjonær. Blant annet var det Johannes som så hvordan en ny hovedvei mellom øst og vest over Haukeli kunne bli en hovedforbindelse mellom Norges befolkningsmessig og økonomisk tyngste regioner.

Les mer →

«Regjeringen må velge veialternativet mellom øst og vest som gir best samfunnsnytte, betjener flest, og er kortest og raskest»

– Ny E134 er alene om å gi en effektiv motorveiforbindelse til Østlandet for hele regionen fra Stavanger til Bergen, sier Nils Terje Furunes, styreleder i ABV. Foto Petter Teigen

– Ny E134 er alene om å gi en effektiv motorveiforbindelse til Østlandet for hele regionen fra Stavanger til Bergen, sier Nils Terje Furunes, styreleder i ABV. Foto Petter Teigen

«Onsdag presenterer Staten vegvesen sin utredning om ny hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Styret i den tverrpolitiske stiftelsen Aksjon Bedre Vei håper etaten denne gangen ser veivalget i en helhetlig og nasjonal sammenheng, og lar samfunnsøkonomi og rasjonelle transportløsninger telle mer enn lokale særinteresser. I et slikt perspektiv vil ny E134 skille seg ut som den klart beste løsningen,» skriver stiftelsen i en pressemelding datert 19. januar i år. 

Les mer →

Nasjonale hensyn, ikke særinteresser, må avgjøre veivalget mellom øst og vest

Stein Fyksen har vært sentral i en rekke store veiprosjekter. Nå er han helt klar på at E134 er beste løsning mellom øst og vest. Foto Erik Larsstuen, Statens vegvesen.

Stein Fyksen har vært sentral i en rekke store veiprosjekter. Nå er han helt klar på at E134 er beste løsning mellom øst og vest. Foto Erik Larsstuen, Statens vegvesen.

Kommentar i TA av Stein Fyksen, tidligere veisjef.

Samferdselsdepartementet har gjort det klart at regjeringen vil satse på én hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet, og at denne skal være så god at den blir det naturlige valget for tungtrafikken. Da er det viktig at overordnede nasjonale hensyn får avgjøre hvilket av de aktuelle veialternativene regjeringen velger.

  Les mer →

– Et logisk veivalg for regjeringen

E134 er alene om å ha potensial for å bidra til næringsutvikling i store regioner, sier Knut Selberg.

E134 er alene om å ha potensial for å bidra til næringsutvikling i store regioner, sier Knut Selberg.

– Ut fra et samfunnsperspektiv er E134 over Haukeli det logiske valget når regjeringen skal velge ny hovedforbindelse mellom øst og vest. Denne løsningen knytter sammen to av landets mest folkerike regioner, og vil dermed gi vesentlig høyere nytteverdi enn noen av alternativene, sier sivilarkitekt, planlegger MNAL og professor emeritus i vei og trafikkmiljø Knut Selberg. Les mer →

– E134 Miljøvegen – eneste alternativ mellom øst og vest som duger både i dag og fremtiden

Navnet ”E134 Miljøvegen” er valgt fordi dette er en vei som vil gi lavere utslipp og mindre inngrep i dyrket mark enn noe alternativ, sier Svein Sem. Foto Unni Buverud / Telen.

Navnet ”E134 Miljøvegen” er valgt fordi dette er en vei som vil gi lavere utslipp og mindre inngrep i dyrket mark enn noe alternativ, sier Svein Sem. Foto Unni Buverud / Telen.

Det finnes fem aktuelle valg for ny hovedvei mellom Oslo og Bergen. Ett skiller seg klart ut: E134 Miljøvegen er kortest, raskest, vintersikker og mest miljøvennlig. Og forslaget har en forgrening til Haugesund, noe som gjør veien til en effektiv hovedforbindelse mellom hele regionen fra Stavanger til Bergen og Østlandet. Det betyr høy samfunnsmessig nytteverdi, og grunnlag for fire gjennomgående kjørefelter.

Les mer →

– E134 Miljøvegen er klart beste alternativ

Med en forgrening til Haugesund vil E139 Miljøvegen bli det naturlige veivalget til Oslo og Østlandet for hele regionen mellom Stavanger og Bergen, sier Dag Bjørnland.

Med en forgrening til Haugesund vil E139 Miljøvegen bli det naturlige veivalget til Oslo og Østlandet for hele regionen mellom Stavanger og Bergen, sier Dag Bjørnland.

Hvilket av alternativene til ny hovedvei mellom Oslo og Bergen bør regjeringen velge? Professor emeritus Dag Bjørnland, nestor i skandinavisk samferdselsforskning, er ikke i tvil: E134 Miljøvegen er den klart beste løsningen både trafikkmessig og for miljøet. Den har dessuten høyere nytteverdi for samfunnet enn noen av alternativene, og er alene om et trafikkgrunnlag som tilsier fire gjennomgående kjørefelter når veien står ferdig.

Les mer →