Vågsli–Seljestad: Lang tunnel Røldal-Vågsli må vurderast, skriv Vegforum Øst–Vest i høyringsfråsegn

vagsli-seljestad-kart

Med dei ustabile vêrforhold på dei opne fjellstrekningane på Haukelifjell, kan Vegforum Øst-Vest vanskeleg sjå at det kan etablerast eit vintersikker aust-vestsamband utan bygging av ein «lang» Haukelitunnel (frå Røldal til Vågsli). Kart: Statens vegvesen

For å sikre at målsettinga om etablering av eit vintersikkert vegsamband mellom Austlandet og Vestlandet vert oppfylt, meiner Vegforum Øst-Vest at det i det vidare planarbeidet for E134 Vågsli – Seljestad må takast naudsynte formelle grep med siktemål å få vurdert alternativet med lang tunnel frå Røldal til Vågsli, herunder naudsynte endringar i premissene for det vidare planarbeidet.

Les heile høyringsfåsegna her

Vegforum Øst–Vest svarer Halleraker: Høyre støtter misbruk av felleskapets midler

I spørsmålet om øst–vestforbindelsene synes Høyres fokus på samfunnsøkonomisk lønnsomhet å være fraværende, skriver Nicolai Østhus.

I spørsmålet om øst–vestforbindelsene synes Høyres fokus på samfunnsøkonomisk lønnsomhet å være fraværende, skriver Nicolai Østhus.

DEBATT: Vegforum Øst–Vest jobber ikke for flere veier til Bergen via Sogn og Fjordane. Vi jobber primært for E134, som ifølge Statens vegvesen (SVV) er det mest lønnsomme veiprosjekt i Norge, og særskilt dersom det etableres en arm mot Bergen. Ifølge SVVs øst–vestutredninger vil en utbygging av E134 med arm til Bergen gi en samfunnsøkonomisk lønnsomhet på 26 milliarder kroner, mens en utbygging av Rv7 over Hardangervidda til sammenligning har en samfunnsøkonomisk lønnsomhet på minus 12 milliarder, det vil si en forskjell på 38 milliarder kroner. De KVU-rapporter som SVV senere har utarbeidet (Gvammen–Vågsli og Gol–Voss) bekrefter i hovedsak de konklusjoner som SVV trakk i øst–vestutredningene. Det er med andre ord ikke likeverdige prosjekter vi snakker om. Det er en ”verden” i forskjell i favør av E134 med Bergens-arm.

Av Nicolai Østhus
Vegforum Øst–Vest

Les mer →

Høyres Øyvind Halleraker ut mot Vegforum Øst–Vest

Øyvind Halleraker spør om hvorfor skal et veiforum i Telemark skal uttale seg om hva som er best for Bergen

Øyvind Halleraker mener at Vegforum Øst-Vest ikke skjønner politiske prosesser.

DEBATT: Hvorfor i all verden skal vi ha flere veier til Bergen via Sogn og Fjordane? Og hvorfor skal et Vegforum i Telemark uttale seg om hva som er best for Bergen?

Av Øyvind U. Halleraker
Stortingsrepresentant for Høyre,
første nestleder Utenriks-og forsvarskomiteen

Les mer →

Telemark fylkesting vil ha E134 via Rauland

seljordsvingen-2

Klart flertall i Telemark fylkesting for traseen som sparer inn 30 km i forhold til dagens vei.

Flertallet i Telemark fylkesting gikk torsdag inn for at ny E134 legges i en nordlig trasé via Rauland, skriver Skiens-avisen Varden – som også kan fortelle at tidligere ordfører i Seljord, Edvard Mæland (H), fikk liten støtte for påstanden om at Statens vegvesen (SVV) hadde levert en tynn konseptvalgutredning for nye E134 på strekningen Gvammen–Vågsli. Bare 7 av 41 stemte for Mælands forslag om ny utredning, de øvrige forholdt seg til advarselen fra Bård Hoksrud (Frp) om at et slikt krav bare kunne forkludre. Flertallet gikk inn for SVVs klare anbefaling av nordre trasé via Rauland.
Les hele saken i Varden 08.12.16

Gol–Voss: E134 må prioriterast, Rv52 betre enn Rv7, skriv Vegforum Øst–Vest i høyringsfråsegn

Print

Dersom det i tillegg til E134 skal etablerast eit nordleg aust-vestsamband, er Rv. 52 det beste alternativet, meiner Vegforum Øst–Vest.

”E134 med arm mot Bergen er det aust-vestsambandet som dekkjer aust-vestfunksjonen for Bergensområdet på den samfunnsøkonomisk mest optimale måte. Av KVU-rapporten Gol-Voss framgår at dei alternative aust-vestsambanda for Bergensområdet, Rv. 7 og Rv. 52, har samfunnsøkonomiske meirkostnader i storleiksorden 25-30 mrd. kr. Ut frå samfunnsøkonomiske omsyn må difor E134 prioriterast i komande Nasjonale transportplan,” skriv Vegforum Øst–Vest i høyringsfråsegna til KVU-rapporten frå Statens vegvesen (SVV). Men dersom det i tillegg til E134 skal etablerast eit nordleg aust-vestsamband, er Vegforum Øst-Vest samd med SVV i at Rv. 52 er eit langt betre val enn Rv. 7.

Les heile høyringsfråsegna her

Haukeligvegen AS støtter Statens vegvesen sine tilrådingar for E134 og Rv52

Full støtte til Statens vegvesen frå Haukeliveigen AS og styreleiar Roald Aga Haug.

Full støtte til Statens vegvesen frå Haukeliveigen AS og styreleiar Roald Aga Haug.

Haukelivegen AS, interesseorganisasjon som arbeider for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23, har gitt si høyringsuttale til konsekvensutgreiingane for Gvammen–Vågsli og Gol–Voss. Konklusjonane er på linje med dei tilrådingane Statens vegvesen har gitt.

Les mer →

Gvammen–Vågsli: Full støtte til Statens vegvesen i høyringsfråsegn frå Vegforum Øst–Vest

35 kilometer å spare: Nordlig trasé Gvammen–Vågsli over Rauland i rødt, dagens omvei om Seljord i grått lenger sør. Kart: Statens vegvesen.

35 kilometer stuttare: Korridor nord Gvammen–Vågsli i raudt, noverande trasé i grått. Kart: Statens vegvesen.

«Vegforum Øst-Vest sluttar seg til konklusjonane i KVU-rapporten for parsellen Gvammen-Vågsli, der Statens Vegvesen (SVV) tilrår ny trasé nord for noverande E134 etter alternativ Korridor nord. Dette vil gjere vegen 35 km stuttare og korte inn reisetida med meir enn 50 minuttar i høve til noverande trasé.

Vegforum Øst-Vest vil understreke at E134 sitt potensiale ikkje vert utnytta utan realisering av armen mot Bergen. Difor må det snarast råd setjast i gong KVU-arbeid for Bergensarmen,» skriv Vegforum Øst–Vest som oppsummering og konklusjon i høyringsfråsegna til Statens vegvesen.

Les heile høyringsfråsegna her

Tokke vil ha alternativ Nord – og utgreiing av bergensarm

Kommunestyret i Tokke – med ordførar Jarand Felland (Sp) i spissen – gjekk samrøystes inn for framlegget frå Ap og Sp.

Kommunestyret i Tokke – med ordførar Jarand Felland (Sp) i spissen – gjekk inn for framlegg frå Sp, Ap og KrF. Foto Senterpartiet.

Denne uka gjekk Tokke inn i rekka av kommunar i Vest-Telemark som vil ha den kortaste og mest lønsame traseen for E134 gjennom fylket, det vil seie Gvammen–Vågsli. I tillegg gjekk kommunestyret inn for at Statens vegvesen skal få grønt lys for ei konseptvalutgreiing av arm frå E134 til Bergen. Etaten ser det som viktig å gjere dette no, ettersom dette i serklasse er vegalternativet med høgst nytteverdi mellom Vestlandet/Bergen og Austlandet.

Les mer →

Fylkesutvalget i Hordaland parkerer Rv7 – med full oppslutning fra Høyre

Hordalandspolitikere – også fra Høyre – går for E134 med arm til Bergen som hovedvei mot øst.

Hordalandspolitikere – også fra Høyre – går for E134 med arm til Bergen som hovedvei mot øst.

E134 over Haukeli med arm til Bergen bør bli den sørlige av to hovedforbindelser  mellom Østlandet og Vestlandet, E16 over Filefjell den nordlige. Og arbeidet med en konseptvalgutredning for bergensarmen må få en snarlig oppstart! Dette er hovedkonklusjonene fra fylkesutvalget i Hordaland, vedtatt før helgen som høringssvar til Statens vegvesens konseptvalgutredning for Rv7 over Hardangervidda og Rv52 Gol–Voss. Og det mest interessante – vedtaket ble gjort med full oppslutning fra Høyres representanter.

Les mer →

Vinje går for alternativ nord

Ordførar Jon Rikard Kleven i Vinje kommune og dei andre medlemene i kommunestyret ville ha kortaste veg gjennom Telemark. Foto Senterpartiet.

Ordførar Jon Rikard Kleven i Vinje kommune og dei andre medlemene i kommunestyret ville ha kortaste veg gjennom Telemark. Foto Senterpartiet.

Vinje kommunestyre vedtok i dag samrøystes å slutte seg til tilrådinga frå Statens vegvesen for trasé for ny E134 gjennom Telemark. Med dette har endå ein kommune i fylket gått inn for alternativ nord – altså ein heilt ny trasé frå Svartdal gjennom Øyfjell og Våmartveit til Grungedal. Og måndag  denne uka gjekk også samferdsleutvalet i fylkeskommunen for det nordlige alternativet, som gjer at hovudvegen mellom aust og vest kortast inn frå 120 km til 85 km.

Les mer →

Tinn kommunestyre enstemmig inn for nordre trasé

radmann-rune-lodoen-foto-tinn-kom

Nasjonale hensyn må avgjøre, ikke lokale særinteresser, mener rådmann Rune Lødø. Tinn kommunestyre er enig. Foto Tinn kommune.

”Tinn kommune tilrår at ny trase for 134 mellom Gvammen og Vågslid skal gå i ein ny, innkorta korridor nord for dagens E134.” Dette var det enstemmige vedtaket kommunestyret i Tinn gjorde i går. Dermed står ytterligere en lokal aktør i Telemark bak løsningen som Statens vegvesen anbefaler, og som vil gi en innkorting på 35 kilometer på hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet. Løsningen vil gi en økt samfunnsmessig nytteverdi på 13 milliarder kroner, sammenlignet med ny vei som følger den gamle omveien om Seljord.

Les mer →

Hordalandspolitikere vraker Hardangervidda og Hemsedal

Atle Kvåle (Ap) legger vekt på at E134 med arm til Bergen er samfunnsøkonomisk lønnsom, i motsetning til alternativene over Hardangervidda og Hemsedal. Foto NRK.

Atle Kvåle (Ap) legger vekt på at E134 med arm til Bergen er samfunnsøkonomisk lønnsom, i motsetning til alternativene over Hardangervidda og Hemsedal. Foto NRK.

Det bør bare satses på én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og denne veien må være E134 over Haukeli med ”arm” til Bergen. Dette mener fylkespartiene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Hordaland, i følge en artikkel i Bergens Tidende for 1. november. Dermed vraker de både Rv7 over Hardangervidda og Rv52 gjennom Hemsedal.

Les mer →

Fylkesrådmannen i Telemark: Ja til nordleg trasé for E134

 

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen seier ja til nordleg trasé, og nei til omveg om Seljord for trafikken mellom aust og vest. Foto Dan Riis / Telemark fylkeskommune

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen seier ja til nordleg trasé, og nei til omveg om Seljord for trafikken mellom aust og vest. Foto Dan Riis / Telemark fylkeskommune.

Fylkesrådmann i Telemark, Evy-Anni Evensen, meiner E134 i Vest-Telemark i framtida må få heilt ny trasé frå Gvammen til Vågslid, skriv Vest-Telemark Blad i avisa frå i dag. Ho tilrår også at viktige riks- og fylkesvegar i prosjektområdet knytt til korridor nord blir rusta opp, dette for å motverke negative verknader for områda langs dagens trasé.

Les mer →

Rådmannen i Vinje går for nordleg E134

Den korte traséen om Rauland er den beste løysinga, meiner rådmann Jan Myrekrok. Foto Vinje kommune.

Den korte traséen om Rauland er den beste løysinga, meiner rådmann Jan Myrekrok. Foto Vinje kommune.

– Rådmann Jan Myrekrok rår til at politikarane i Vinje går for alternativ nord gjennom Øyfjell når dei skal seie meininga si om ny E134, skriv Vest-Telemark Blad i eit oppslag i avisa for i dag.  – Vinje må velje mellom lokale og nasjonale omsyn i E134-saka, seier rådmannen, som meiner dei nasjonale omsyna har størst vekt.

Les mer →

Fullstendig feil om feilinvestering

35 kilometer å spare: Nordlig trasé Gvammen–Vågsli over Rauland i rødt, dagens omvei om Seljord i grått lenger sør. Kart: Statens vegvesen.

35 kilometer å spare: Nordleg trasé Gvammen–Vågsli over Rauland i raudt, omvegen om Seljord i grått. E134 skal vere et hovudsamband mellom aust og vest. I eit slikt perspektiv kan ikkje omsynet til lokalinteressene få avgjerande vekt.  Kart: Statens vegvesen.

Johannes Rindal i Seljord Senterparti kunne måndag førre veke fortelje NRK Telemark at den nye traséen for E134 mellom Hjartdal og Grungedal, som Statens vegvesen (SVV) har gjort framlegg om, ville vera ”århundrets feilinvestering”. Rindal si grunngjeving er at traséen vil gjere det vanskeleg å utvikle distrikta i Telemark. Slik står Rindal fram som ein typisk representant for dei nærsynte lokalinteressene som gjennom tiår har prega norsk vegpolitikk, til fortrengsel for heilskapelege og overordna nasjonale omsyn.

Av Svein Sem, Halvor Grene, Asbjørn Gardsjord, Arne Skogheim, Asbjørn Espeset, Nicolai Østhus, Vegforum Øst–Vest

Les mer →

«Nok en skivebom fra Hopen»

En løsning for hele Vestlandet – eller bare for noen områder: Store forskjeller i samfunnsnytten for E134 med bergensarm i sør og Rv52/Rv5 i nord (venstre), sammenlignet med Rv7 og E134 uten arm. Illustrasjoner Hordalandsdiagonalen AS

En løsning for hele Vestlandet – eller bare for noen? Store forskjeller i samfunnsnytten for E134 med bergensarm i sør og Rv52/Rv5 i nord (venstre), sammenlignet med Rv7 og E134 uten arm. Illustrasjoner Hordalandsdiagonalen AS

Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: «Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser mellom Vestlandet og Østlandet som tjener AS Norge best», skriver Førsund i et tilsvar til Hopen. Denne hadde på sin side gått ut mot et innlegg der Førsund påpeker at Hopen i en analyse til fordel for Rv7 – høyst utilsiktet – «ga glitrende argumenter for ‘Fergefri arm’ til Bergen».

Følg debatten her:
«Nok en skivebom fra Hopen» – Arnfinn Førsund i Porten.no 22.09.16
«Valget står mellom Rv.52 og Rv.7» – Helge Hopen i Porten.no 19.09.16
«Helge Hopens glitrende argumenter for ‘Fergefri arm’ til Bergen» – Arnfinn Førsund i Porten.no 11.09.16

«Helge Hopens glitrende argumenter for ‘Fergefri arm’ til Bergen»

Det skal velges to hovedveier mellom Vest og Øst. E134 er allerede valgt. De to hovedtraseen som velges bør utfylle hverandre og ha et størst mulig geografisk nedslagsfelt.

Det skal velges to hovedveier mellom Vest og Øst. E134 er allerede valgt. De to hovedtraseen som velges bør utfylle hverandre og ha et størst mulig geografisk nedslagsfelt.

– Vi er Helge Hopen takk skyldig. For Rv7-forkjemperne må det være et stort problem at hans konklusjoner ikke samsvarer med hans interessante fakta og glitrende argumenter.  Hans trafikkanalyser tegner et bilde der en fullverdig E134 med ‘fergefri bergensarm’ utgjør en alvorlig trussel mot så vel Rv52 over Hemsedal som Rv7. Det ironiske er at han faktisk legger for dagen noen av de beste argumentene for at armen bør bygges – og jo før jo heller, skriver Arnfinn Førsund, leder for Hordalandsdiagonalen AS.

Les hele innlegget i Porten.no 11.09.16

«Vil ha ny E134-trasé om Øyfjell»

trase-telemark-svv

To alternativ for ny trasé i Telemark – både to kortare enn dagens. Kart Statens vegvesen.

«No er tilrådinga til Vegvesenet klar: Ny innkorta trasé nord for dagens E134, over Svartdal og Øyfjell. Det vil gjere vegen 35 kilometer kortare, og vil kunne korte ned reisetida med meir enn 50 minuttar,» skriv Vest-Telemark Blad i eit intervju med Morten Ask, prosjektleiar for konseptvalutgreiinga som Statens vegvesen har utarbeidd på bestilling frå Samferdselsdepartementet. I den nye traseen er det lagt inn trefelts veg på delar av strekninga, og i lange tunelløysingar er det på grunn av tryggleiken to løp ved sida av kvarandre, med to felt i kvart. Dette er ein hovudårsak til dyrare totalkostnad. – Blir det enorm trafikk på E134 kan vegen bli firefelts i framtida, seier Ask.

Les heile intervjuet i Vest-Telemark Blad for 02.09.16

Honnør til Statens Vegvesen

vegvesen_logo_farger_pos_rgb

Honnør til etaten for godt utførte utgreiinger og fagleg integritet.

Vegforum Øst-Vest vil takke Statens Vegvesen for godt utførte utgeiingar av hovudlinene i det framtidige stamvegnettet i Sør-Noreg, og vil også gje etaten honnør for å ha bevart sin faglege integritet og ikkje lete seg påverke av sterke politiske krefter som målber lokale særinteresser.

Av Svein Sem, Halvor Grene, Asbjørn Gardsjord, Arne Skogheim, Asbjørn Espeset og Nicolai Østhus for Vegforum Øst–Vest

Les mer →