Tinn kommunestyre enstemmig inn for nordre trasé

radmann-rune-lodoen-foto-tinn-kom

Nasjonale hensyn må avgjøre, ikke lokale særinteresser, mener rådmann Rune Lødø. Tinn kommunestyre er enig. Foto Tinn kommune.

”Tinn kommune tilrår at ny trase for 134 mellom Gvammen og Vågslid skal gå i ein ny, innkorta korridor nord for dagens E134.” Dette var det enstemmige vedtaket kommunestyret i Tinn gjorde i går. Dermed står ytterligere en lokal aktør i Telemark bak løsningen som Statens vegvesen anbefaler, og som vil gi en innkorting på 35 kilometer på hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet. Løsningen vil gi en økt samfunnsmessig nytteverdi på 13 milliarder kroner, sammenlignet med ny vei som følger den gamle omveien om Seljord.

Les mer →

Hordalandspolitikere vraker Hardangervidda og Hemsedal

Atle Kvåle (Ap) legger vekt på at E134 med arm til Bergen er samfunnsøkonomisk lønnsom, i motsetning til alternativene over Hardangervidda og Hemsedal. Foto NRK.

Atle Kvåle (Ap) legger vekt på at E134 med arm til Bergen er samfunnsøkonomisk lønnsom, i motsetning til alternativene over Hardangervidda og Hemsedal. Foto NRK.

Det bør bare satses på én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og denne veien må være E134 over Haukeli med ”arm” til Bergen. Dette mener fylkespartiene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Hordaland, i følge en artikkel i Bergens Tidende for 1. november. Dermed vraker de både Rv7 over Hardangervidda og Rv52 gjennom Hemsedal.

Les mer →

Fylkesrådmannen i Telemark: Ja til nordleg trasé for E134

 

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen seier ja til nordleg trasé, og nei til omveg om Seljord for trafikken mellom aust og vest. Foto Dan Riis / Telemark fylkeskommune

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen seier ja til nordleg trasé, og nei til omveg om Seljord for trafikken mellom aust og vest. Foto Dan Riis / Telemark fylkeskommune.

Fylkesrådmann i Telemark, Evy-Anni Evensen, meiner E134 i Vest-Telemark i framtida må få heilt ny trasé frå Gvammen til Vågslid, skriv Vest-Telemark Blad i avisa frå i dag. Ho tilrår også at viktige riks- og fylkesvegar i prosjektområdet knytt til korridor nord blir rusta opp, dette for å motverke negative verknader for områda langs dagens trasé.

Les mer →

Rådmannen i Vinje går for nordleg E134

Den korte traséen om Rauland er den beste løysinga, meiner rådmann Jan Myrekrok. Foto Vinje kommune.

Den korte traséen om Rauland er den beste løysinga, meiner rådmann Jan Myrekrok. Foto Vinje kommune.

– Rådmann Jan Myrekrok rår til at politikarane i Vinje går for alternativ nord gjennom Øyfjell når dei skal seie meininga si om ny E134, skriv Vest-Telemark Blad i eit oppslag i avisa for i dag.  – Vinje må velje mellom lokale og nasjonale omsyn i E134-saka, seier rådmannen, som meiner dei nasjonale omsyna har størst vekt.

Les mer →

Fullstendig feil om feilinvestering

35 kilometer å spare: Nordlig trasé Gvammen–Vågsli over Rauland i rødt, dagens omvei om Seljord i grått lenger sør. Kart: Statens vegvesen.

35 kilometer å spare: Nordleg trasé Gvammen–Vågsli over Rauland i raudt, omvegen om Seljord i grått. E134 skal vere et hovudsamband mellom aust og vest. I eit slikt perspektiv kan ikkje omsynet til lokalinteressene få avgjerande vekt.  Kart: Statens vegvesen.

Johannes Rindal i Seljord Senterparti kunne måndag førre veke fortelje NRK Telemark at den nye traséen for E134 mellom Hjartdal og Grungedal, som Statens vegvesen (SVV) har gjort framlegg om, ville vera ”århundrets feilinvestering”. Rindal si grunngjeving er at traséen vil gjere det vanskeleg å utvikle distrikta i Telemark. Slik står Rindal fram som ein typisk representant for dei nærsynte lokalinteressene som gjennom tiår har prega norsk vegpolitikk, til fortrengsel for heilskapelege og overordna nasjonale omsyn.

Av Svein Sem, Halvor Grene, Asbjørn Gardsjord, Arne Skogheim, Asbjørn Espeset, Nicolai Østhus, Vegforum Øst–Vest

Les mer →

«Nok en skivebom fra Hopen»

En løsning for hele Vestlandet – eller bare for noen områder: Store forskjeller i samfunnsnytten for E134 med bergensarm i sør og Rv52/Rv5 i nord (venstre), sammenlignet med Rv7 og E134 uten arm. Illustrasjoner Hordalandsdiagonalen AS

En løsning for hele Vestlandet – eller bare for noen? Store forskjeller i samfunnsnytten for E134 med bergensarm i sør og Rv52/Rv5 i nord (venstre), sammenlignet med Rv7 og E134 uten arm. Illustrasjoner Hordalandsdiagonalen AS

Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: «Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser mellom Vestlandet og Østlandet som tjener AS Norge best», skriver Førsund i et tilsvar til Hopen. Denne hadde på sin side gått ut mot et innlegg der Førsund påpeker at Hopen i en analyse til fordel for Rv7 – høyst utilsiktet – «ga glitrende argumenter for ‘Fergefri arm’ til Bergen».

Følg debatten her:
«Nok en skivebom fra Hopen» – Arnfinn Førsund i Porten.no 22.09.16
«Valget står mellom Rv.52 og Rv.7» – Helge Hopen i Porten.no 19.09.16
«Helge Hopens glitrende argumenter for ‘Fergefri arm’ til Bergen» – Arnfinn Førsund i Porten.no 11.09.16

«Helge Hopens glitrende argumenter for ‘Fergefri arm’ til Bergen»

Det skal velges to hovedveier mellom Vest og Øst. E134 er allerede valgt. De to hovedtraseen som velges bør utfylle hverandre og ha et størst mulig geografisk nedslagsfelt.

Det skal velges to hovedveier mellom Vest og Øst. E134 er allerede valgt. De to hovedtraseen som velges bør utfylle hverandre og ha et størst mulig geografisk nedslagsfelt.

– Vi er Helge Hopen takk skyldig. For Rv7-forkjemperne må det være et stort problem at hans konklusjoner ikke samsvarer med hans interessante fakta og glitrende argumenter.  Hans trafikkanalyser tegner et bilde der en fullverdig E134 med ‘fergefri bergensarm’ utgjør en alvorlig trussel mot så vel Rv52 over Hemsedal som Rv7. Det ironiske er at han faktisk legger for dagen noen av de beste argumentene for at armen bør bygges – og jo før jo heller, skriver Arnfinn Førsund, leder for Hordalandsdiagonalen AS.

Les hele innlegget i Porten.no 11.09.16

«Vil ha ny E134-trasé om Øyfjell»

trase-telemark-svv

To alternativ for ny trasé i Telemark – både to kortare enn dagens. Kart Statens vegvesen.

«No er tilrådinga til Vegvesenet klar: Ny innkorta trasé nord for dagens E134, over Svartdal og Øyfjell. Det vil gjere vegen 35 kilometer kortare, og vil kunne korte ned reisetida med meir enn 50 minuttar,» skriv Vest-Telemark Blad i eit intervju med Morten Ask, prosjektleiar for konseptvalutgreiinga som Statens vegvesen har utarbeidd på bestilling frå Samferdselsdepartementet. I den nye traseen er det lagt inn trefelts veg på delar av strekninga, og i lange tunelløysingar er det på grunn av tryggleiken to løp ved sida av kvarandre, med to felt i kvart. Dette er ein hovudårsak til dyrare totalkostnad. – Blir det enorm trafikk på E134 kan vegen bli firefelts i framtida, seier Ask.

Les heile intervjuet i Vest-Telemark Blad for 02.09.16

Honnør til Statens Vegvesen

vegvesen_logo_farger_pos_rgb

Honnør til etaten for godt utførte utgreiinger og fagleg integritet.

Vegforum Øst-Vest vil takke Statens Vegvesen for godt utførte utgeiingar av hovudlinene i det framtidige stamvegnettet i Sør-Noreg, og vil også gje etaten honnør for å ha bevart sin faglege integritet og ikkje lete seg påverke av sterke politiske krefter som målber lokale særinteresser.

Av Svein Sem, Halvor Grene, Asbjørn Gardsjord, Arne Skogheim, Asbjørn Espeset og Nicolai Østhus for Vegforum Øst–Vest

Les mer →

«Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo»

eirik-sivertsen-2

Eirik Sivertsen: – Arm til Bergen på E134 en helt naturlig ting å gjøre.

hans-silborn

Hans Silborn: – E134 som hovedvei mellom øst og vest gir mest for pengene.

– Hovedgrunnen til at valget falt på E134 som hovedvei mellom øst og vest er at der får vi mest for pengene. For det første er det store reisetidsgevinster. Dette gjelder både for trafikken som går mot Haugesund og for trafikken som går mot Bergen, og særlig dersom man bygger en ny arm fra E134 via Odda mot Bergen, sier fagdirektør Hans Silborn i Statens vegvesen til NRK Telemark. Foranledningen var at veivesenet fremla nye beregninger for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité på et møte i Vinje i Telemark. – Det er svært viktig å få bedre forbindelse mellom de to største byene i landet. Så for min del er det å koble på en ekstra arm til Bergen på E134 en helt naturlig ting å gjøre, sier Eirik Sivertsen (Ap), nestleder i  komiteen. Reisetiden mellom Sandvika og Bergen kan da bli fire og en halv time, etter veivesenets beregninger. Vel og bra, men vegforum Øst–Vest vil legge til at E134 med bergensarm vil kunne få et trafikkgrunnlag som gjør det forsvarlig å etter hvert bygge med motorveistandard. Da vil reisetiden kunne komme ned mot tre og en halv time.

Les hele artikkelen artikkelen på NRK Telemarks nettside 06.09.16

Statens vegvesen vil ha E134 via Rauland

35 kilometer å spare: Nordlig trasé Gvammen–Vågsli over Rauland i rødt, dagens omvei om Seljord i grått lenger sør. Kart: Statens vegvesen.

35 kilometer og millirdbeløp å spare: Nordlig trasé Gvammen–Vågsli over Rauland i rødt, dagens omvei om Seljord i grått lenger sør. Kart: Statens vegvesen.

Dagens lange omvei om Seljord bør erstattes av en ny trasé fra Gvammen til Vågsli over Rauland. Dette var den klare konklusjonen da Statens vegvesen i dag fremla sine anbefalinger for fremtidens E134 gjennom Telemark.

Les mer →

Statens vegvesen anbefaler E134 med bergensarm og Rv52

Kombinasjonen av E134 med bergensarm og Rv52 åpner for den beste forbindelsen mellom hele Østlandet og hele Vestlandet.

Kombinasjonen av E134 med bergensarm og Rv52 åpner for den beste forbindelsen mellom hele Østlandet og hele Vestlandet.

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, fremgår det av anbefalingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag fikk overlevert fra Statens vegvesen.

Les mer →

Nikolai Astrup tåkelegg

Armen til Bergen er eit av Noregs mest lønsame vegprosjekt. Og det er absolutt ingen grunn til at det skal ta lang tid før armen vert bygd..

Armen til Bergen er eit av Noregs mest lønsame vegprosjekt, og det er absolutt ingen grunn til at det skal ta lang tid før armen vert bygd.

Nikolai Astrup, leiar for Stortinget sin transport- og kommunikasjonskomité (H), skuldar i innlegget «Gode veier over fjellet» i Hardanger Folkeblad 3. august 2016 (se også nedanfor) Knut Olaf Sunde og Erik Grieg Riisnæs for å fremma ”grunnløse og fantasifulle påstander”. Diverre har påstandane til Sunde og Grieg Riisnæs både truverde og rettvise.

Av Svein Sem, Nicolai Østhus, Halvor Grene, Asbjørn Gardsjord og Arne Skogheim

Les mer →

«Gode veier over fjellet»

– En eventuell arm til Bergen fra E134 ligger langt frem i tid I tillegg sier han at valg av traseer selvsagt må bygges på hva som tjener landet for fremtiden

– En eventuell arm til Bergen fra E134 ligger langt frem i tid. Men valg av traseer må selvsagt bygges på hva som tjener landet for fremtiden, hevder Nikolai Astrup. Foto Pia Prestmo / Wikimedia Commons.

«Knut Olaf Sunde og Erik Grieg Riisnæs har i flere likelydende innlegg fremmet grunnløse og fantasifulle påstander om hva Høyre mener om valg av nye stamveier fra Østlandet til Vestlandet», skriver Nikolai Astrup, leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité (H), i et innlegg der han imøtegår artikkelen de to tidligere har publisert i Hardanger Folkeblad, Vest-Telemark Blad, Aksjon Bedre Vei og VØVs nettsider (se nedenfor).

Les mer →

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

Kartet fra Statens vegvesen viser tydelig betydningen av at E134 får forgreninger til både Bergen og Haugesund. Underlig nok vil Høyre ikke ha en nødvendig utredning av armen til Bergen før etter at valget om nye hovedforbindelserer mellom øst og vest er tatt – til fordel for Rv7?

Kartet fra Statens vegvesen viser hvor avgjørende det er at E134 får forgreninger til både Bergen og Haugesund. Underlig nok vil Høyre ikke ha en nødvendig utredning av armen til Bergen. Ikke før etter at valget om nye hovedforbindelserer mellom øst og vest er tatt – til fordel for Rv7?

Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig. Men virkeligheten er at partiet manipulerer bort det beste og mest lønnsomme alternativet.

Av Knut Olaf Sunde og Erik Grieg Riisnæs

Les mer →

«Vegforum misnøgd med regjeringa»

Asbjørn Gardsjord (t.v.) og Nicolai Østhus undrar seg over at regjeringa ikkje vil utgreie arm frå Odda til Bergen.

Asbjørn Gardsjord (t.v.) og Nicolai Østhus undrar seg over at regjeringa ikkje vil utgreie arm frå Odda til Bergen.

«At regjeringa ikkje vil utgreie arm frå Odda til Bergen fell ikkje i god jord hos Vegforum aust–vest. Og foreininga bed Samferdsels-departementet gå for éin lang Haukelitunell», skriv Geir Ufs, journalist i Vest-Telemark Blad, i eit oppslag i avisa. «Vegforum aust–vest har sendt ei høyringsfråsegn til Samferdselsdepartementet i samband med grunnlagsdokumentet Vegvesenet har gjeve ut for ny Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029,» skriv journalisten, og viser til Asbjørn Gardsjord og Nicolai Østhus. Dei «undrar seg over at regjeringa ikkje vil utgreie arm frå Odda til Bergen, slik Vegvesenet vil», skriv avisa. Artikkelen kom ut på prent og nett 28. juli.

Les mer →

«Genistreken til Bergen»

– Stadig flere peker på at armen til Bergen er en nødvendig del av det fremtidige Øst–Vest-sambandet, skriver Arnfinn Førsund.

– Stadig flere peker på at armen til Bergen er en nødvendig del av det fremtidige Øst–Vest-sambandet, skriver Arnfinn Førsund.

«Som fagetat må Statens vegvesen ha frie hender til å lage de utredningene som er nødvendige. Det er høyst problematisk at Solberg-regjeringen beordret Vegvesenet til å avstå fra å utrede det som Øst–Vest-utredningen dokumenterer vil være Norges mest lønnsomme samferdselsprosjekt: ‘Ferjefri arm til Bergen’, skriver Arnfinn Førsund, daglig leder i Hordalandsdiagonalen AS, i et innlegg i Haugesunds Avis. Han understreker at det er betryggende at leder i Stortingets transportkomité, Nicolai Astrup fra Høyre, gjentatte ganger har uttalt at Hordalandsdiagonalen vil være en del av totalvurderingen når man skal velge Øst–Vest-hovedvei nr. 2, og at Astrup legger vekt på at Høyre ennå ikke har konkludert i denne saken. «Det vi er sterkt uenig i, er påstanden fra Astrup og enkelte av hans partikolleger om at ‘armen til Bergen’ er så dyr og ligger så langt frem i tid at det ikke er hensiktsmessig å utrede dette prosjektet nå, skriver Førsund videre.
Les hele innlegget i Haugesunds Avis 20.07.16

Statens vegvesen vingeklipper E134 i motorveiplan

I "Faglig grunnlag for motorvegplan" har Statens vegvesen på kritikkverdig vis gitt etter for særinteresser og politiske føringer i. Dermed har etaten desavuert sine egne faglige vurderinger i fjorårets grundige rapport om hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet.

I «Faglig grunnlag for motorvegplan» har Statens vegvesen på kritikkverdig vis gitt etter for særinteresser og politiske føringer i. Dermed har etaten desavuert sine egne faglige vurderinger i fjorårets grundige rapport om hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet.

I sitt innspill til motorveiplan har Statens vegvesen prestert en meget kritikkverdig behandling av E134 over Haukeli. Etatens unnfallenhet overfor sine egne faglige vurderinger betyr at den prioriterte hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går fra en samfunnsøkonomisk nytteverdi på pluss 26 milliarder kroner til å bli et tapsprosjekt.

Les mer →

Trasé via Rauland og arm til Bergen har avgjørende betydning for ny E134

Kortest og mest lønnsomt mellom Oslo og Bergen: Utretting av 134 i Telemark, arm fra Odda. Illustrasjon Statens vegvesen

Kortest og mest lønnsomt mellom Oslo og Bergen: Utretting av 134 i Telemark, arm fra Odda. Illustrasjon Statens vegvesen

Norsk næringsliv og nordmenn flest vil kunne nyte godt av en vei av høy standard mellom Østlandet og Vestlandet, en hovedforbindelse som binder sammen områder med tre millioner innbyggere og tyngden av landets industri. Vel å merke – hvis politikerne legger overordnede nasjonale hensyn til grunn når de velger hvordan en fremtidig E134 skal bygges ut.

Av DAG BJØRNLAND, professor em. i samferdsel og logistikk, STEIN FYKSEN, jordskiftekandidat, tidligere prosjektdirektør i Statens vegvesen og leder av Vegdirektoratets planavdeling, KNUT SELBERG, sivilarkitekt og planlegger MNAL, professor em. i vei og trafikkmiljø, ERLING SÆTHER, dir. næringspolitikk, NHO transport og logistikk, IVAR SØRLIE, sivilingeniør og cand. oecon, tidligere samferdselssjef og instituttleder ved Transportøkonomisk institutt.

 

Les mer →

Lastebileierne: – En løsning i strid med all økonomisk fornuft

 

Reidar Retterholt mener det er et dårlig signal at regjeringen stopper veivesenets ønske om en konseptvalgutredning for en arm fra E134 til Odda og Bergen. Foto NLF/Jon Terje Hellgren Hansen

Reidar Retterholt mener det er et dårlig signal at regjeringen stopper veivesenets ønske om en konseptvalgutredning for en arm fra E134 til Odda og Bergen. Foto NLF/Jon Terje Hellgren Hansen

”Om Regjeringen holder fast ved en løsning som er i åpenbar strid med all økonomisk fornuft og Vegvesenets sine anbefalinger, vil beslutningen være ille for vår næring”, skriver Reidar Retterholt, regionsjef for Rogaland og Agder-fylkene i Norges Lastebileier-Forbund, i et innlegg i Bergens Tidende.  Retterholt mener det er et dårlig signal at regjeringen stopper veivesenets ønske om en konseptvalgutredning for en arm fra E134 til Odda og Bergen, og at signalet ”blir enda vanskeligere å forstå når tilhengerne av det svakere alternativet, Rv 7 over Hardangervidda, nettopp krever at Bergens-forbindelsen skal med for at totalbildet skal bli best mulig for deres linje”. Han understreker at man ikke kan se bort fra fordelene armen til Bergen gir: ”E134 med bergensarm og Rv 52/R5 vil gi en totalløsning for å knytte Bergen og hele Vestlandet sammen med Oslo og hele Østlandet. Det er en løsning som er samfunnsøkonomisk langt mer lønnsom enn alternativet Rv7 over Hardangervidda og E134 uten arm.”
Les hele innlegget i Bergens Tidende 26.05.16

«Ikke kast titalls veimilliarder ut vinduet!»

Skjermbilde 2016-05-25 kl. 14.57.36

Kartet viser totalløsningen som Statens vegvesen anbefaler – det vi kaller genistreken!

Skjermbilde 2016-05-25 kl. 14.57.03

Kartet viser løsningens influensområde.

«Regjeringen Solberg har forhindret Statens vegvesen fra å utrede ‘fergefri arm til Bergen’. Derfor har kommuner og næringsliv på Vestlandet og Østlandet gått sammen og fått laget en grundig fagutredning om armen til Bergen; kall det gjerne en mini-konseptvalgutredning,» skriver Arnfinn Førsund (SMB Stavanger) og John Terje Veseth (Notodden Utvikling) i et innlegg i Aftenposten. Utredningen ble presentert i en stortingshøring 24. mai, samtidig som næringslivet markerte sin misnøye med regjeringens valg. Artikkelforfatterne uttrykker også sin undring over at regjeringen ikke fulgte fagrådet fra Statens vegvesen, som i tillegg til E134 med bergensarm anbefaler Rv52 Hemsedal med fergefri arm til Ålesund via Rv5 som den andre hovedforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet: «Det er soleklart at Statens vegvesens anbefaling er den beste løsningen for Vestlandet og for Norge som helhet», skriver artikkelforfatterne.

Les hele artikkelen i Aftenposten 24.05.16

Høyre alene igjen på vidda?

Høyre er snart alene igjenom å ville ha Rv7 over Hardangervidda som fremtidens hovedvei mellom øst og vest. Foto Christoffer H. Støle / Wikimedia Commons

Ensomt på vidda: Høyre er snart alene om å ville ha Rv7 over Hardangervidda som fremtidens hovedvei mellom øst og vest. Foto Christoffer H. Støle / Wikimedia Commons

Med Høyre i spissen gjør regjeringen hva den kan for at Rv7 over Hardangervidda skal bli ny hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Det vil være et av de mest monumentale feilgrep i nyere norsk samferdsels-historie, med nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ.
Les mer →

Hyttemafia styrer Bergens samferdselspolitikk

Ingen faktabaserte eller samfunnsøkonomiske argumenter for Rv7 på bekostning av E134, mener Tryggve Lie.

Ingen faktabaserte eller samfunnsøkonomiske argumenter for Rv7 på bekostning av E134, mener Tryggve Lie.

For hyttefolket blant politikerne, journalistene og i Bergens Næringsråd er det letteste vei til hyttene på Voss, Haugastøl og Geilo som gjelder.

Av Tryggve Lie, Medlem i Vegforum Øst–Vest
Innlegget er tidligere trykt i Bergens Tidende 20. april 2016

Les mer →

Det største feilgrepet i nyere samferdselshistorie!

Statens vegvesen har laget denne illustrasjonen av hvor trafikken på en fremtidig E134 vil komme fra. Den sier det meste om hvorfor armen nordover mot Bergen – som Høyre motarbeider – er så avgjørende for samfunnsnytten av prosjektet.

Statens vegvesen har laget denne illustrasjonen av hvor trafikken på en fremtidig E134 vil komme fra. Den sier det meste om hvorfor armen nordover mot Bergen – som Høyre motarbeider – er så avgjørende for samfunnsnytten av prosjektet.

Nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ: Dette er resultatet hvis regjeringen vinner frem i valget av nye hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet. Høyre er pådriveren for at fremtidens trafikk mellom Bergen og Oslo skal gå over Hardangervidda, og vil at potensialet i E134 med forgrening til Bergen skal stå uutnyttet. Opprinnelig sto alle fylkespartiene i Hordaland på samme linje. Siden har de snudd, ett etter ett. Nå er Høyre nesten alene igjen på vidda.

Les mer →

E134 – Høgre held Samferdselsdepartementet sitt eige fagdirektorat for narr

Når nå Høgre i regjeringa har pressa fram vedtak om å gå vidare med RV7/RV 52, og samstundes ta bort Hordalandsdiagonalen i E134-alternativet, er dette å snu alt på hovudet i høve til SVV sine framlegg. Gjennom Høgre si agering i saka, til dømes gjennom preferansen av RV7, er Høgre med på å undergrave intensjonane med aust-vest-utgreiingane og halde Samferdselsdepartementet sitt eige fagdirektorat for narr. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Når nå Høgre i regjeringa har pressa fram vedtak om å gå vidare med RV7/RV 52, og samstundes ta bort Hordalandsdiagonalen i E134-alternativet, er dette å snu alt på hovudet i høve til SVV sine framlegg. Gjennom Høgre si agering i saka, til dømes gjennom preferansen av RV7, er Høgre med på å undergrave intensjonane med aust-vest-utgreiingane og halde Samferdselsdepartementet sitt eige fagdirektorat for narr. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Stortingsrepresentantane Solveig Sundbø Abrahamsen og Torill Eidsheim frå Høgre hevdar i lesarinnlegg i fleire aviser i førre veke, at regjeringa sitt vedtak om å vente med å utgreie armen til Bergen (Hordalandsdiagonalen), handlar om ressursbruk. Vegforum Øst-Vest er usamd i denne påstanden. Etter vår oppfatning handlar vedtaket derimot om graverande ressursmisbruk.

Les mer →

Høgre undergrev E134 som aust-vestsamband

Hvor kommer trafikken på E134 fra. ny veg

Figuren illustrerer kor trafikkauken kjem frå ved val av E134 som hovudsamband mellom aust og vest.

Når Statens Vegvesen  (SVV) i 2014 sette i gong utgreiingane av aust-vestsambanda, var den ambisiøse målsettinga at utgreiingane skulle gje grunnlag for ein strategi for utvikling av aust-vestsambanda og dessutan gje grunnlag for prioriteringa mellom desse.

SVV  la i sine tilrådingar i januar 2015 stor vekt på samfunnsøkonomisk lønnsemd. Det var difor ikkje uventa at E134 over Haukeli kom desidert best ut frå aust-vestutgreiingane, etter som E134 ville bli det stuttaste sambandet for praktisk talt heile Vestlandet sør for Sognefjorden, inkl. Bergen og Stavanger, med ei folkemengd på rundt 1 million.

Les mer →

Høgre sviktar E134

Nicolay Østhus

Det er skandaløs forvaltning av samfunnets midler når stortingsgruppen i Høyre vil ha Rv7 som hovedvei mellom Bergen og Østlandet. Høyres løsning har en samfunnsmessig nytteverdi på minus 12 milliarder kroner. En oppgradert E134 med arm mot Bergen har en nytteverdi på pluss 26 milliarder, og gir dessuten den korteste og sikreste forbindelsen. Men hvorfor gjennomføre utredninger av øst-vestforbindelsene når Høyre uansett ikke har til hensikt å gjøre bruk av kunnskapen de gir, spør Nikolai Østhus, som mener dette er å holde Statens vegvesen for narr. Østhus er nestleder i Vegforum Øst-Vest. Foto: Knut Heggenes, Varden

Samferdselsministeren la fredag 18.12.2015 fram Regjeringa sine konklusjonar på utgreiingane frå Statens Vegvesen (SVV) om aust-vestsambanda. Regjeringa gjer framlegg om at E134 over Haukeli blir valgt som hovudsamband for så vidt gjeld tilknytninga mellom Austlandet og søndre del av Vestlandet, men føreset at det vert gjennomført ytterlegare vurderingar for RV 7 (Hardangervidda) og RV 52 (Hemsedal) med tanke på etablering av eit framtidig hovudsamband mellom Oslo og Bergen.

Les mer →

E134 må planlegges og tilrettelegges for 4 felt!

Om de vet det eller ikke: Mange norske trafikanter står nå foran en avgjørelse som vil prege deres hverdag i lang tid. Om kort tid blir det bestemt hvordan Norges vestlige deler skal bindes sammen med de østlige. Aksjon Bedre Vei og Vegforum Øst-Vest mener det bare finnes én bærekraftig og fremtidsrettet løsning: «Miljøvegen Øst-Vest» – som også gir betydelige naturvennlige utslag.

Les mer →