Vedtekter for foreningen Vegforum Øst – Vest

§ 1 Navn
Foreningens navn er “Vegforum Øst – Vest”. Organisasjonens forretningsadresse er Notodden.

§ 2 Formål
Foreningen har som formål å fremme E 134 Miljøvegen som hovedkorridor for trafikken mellom Oslo og Bergen/Haugesund over Haukeli i form av firefelts motorvei.

Foreningen skal arbeide for at utbyggingen skjer med prioritering av kort avstand og reisetid, med linjeføring som gir lavt antall høydemeter, myk horisontalkurvatur som muliggjør fremtidig fartsgrense på 120 km/t, med skille mellom fjerntrafikk fra lokaltrafikk, og av at veien bygges 100 % vintersikker og i størst mulig grad legges utenom dyrkbar mark.

Foreningen kan igangsette alle typer tiltak som fremmer formålet, men skal være partipolitisk uavhengig.

§ 3 Medlemskap
Enkeltpersoner, bedrifter, kommuner og organisasjoner kan bli medlem i foreningen.

§ 4 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og skal fortrinnsvis avholdes i mai hvert år. Styret kan innkalle til ekstraordinære årsmøter ved behov.

Ordinære årsmøter velger styremedlemmer, styreleder og styrets nestleder. I tillegg skal møtet behandle og godkjenne regnskapet for foregående år, fastsette medlemskontingent og velge revisor.

Alle godkjente medlemmer har møte-, tale- og stemmerett i årsmøter. Styret er ansvarlig for innkalling til årsmøte gjennom post eller e-post. Innkalling skal skje med minimum fjorten dagers varsel.

§ 5 Styret
Foreningen skal ha et styre med fra 5 til 11 medlemmer som velges for ett år av gangen. Dersom et styremedlem fratrer i funksjonstiden, skal erstatter velges på første ordinære eller ekstraordinære årsmøte.

For at styret skal være beslutningsdyktig må enten styrets leder eller nestleder være til stede. Samtidig må minst to tredjedeler av antall mulige stemmer være representert, enten ved personlig fremmøte eller skriftlig forhåndsavgitt stemme.

Ved beregning av antall mulige stemmer og ved stemmelikhet har styreleder, og i dennes fravær styrets nestleder, dobbeltstemme.

Styret er ansvarlig for å fremme foreningens formål, og har det overordnede ansvar for den løpende driften.

§ 6 Revisor
Foreningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor. Revisor velges av årsmøtet etter forslag fra styret.

§ 7 Endring av vedtekter og oppløsning
Endring av vedtektene krever flertall i et beslutningsdyktig styre og skal godkjennes ved første ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Vedtak om oppløsning, ending av foreningens formål eller omdanning til annen organisasjonsform skal vedtas av årsmøte med to tredjedels flertall av stemmene.

Disse vedtektene er fastsatt i ekstraordinært årsmøte 18. august 2014.