Vegforum Øst-Vest

Foreningen Vegforum Øst-Vests arbeid er rettet mot politiske myndigheter regionalt og nasjonalt. Målet er å få regjeringen til å prioritere og finansiere hovedveialternativet mellom øst og vest som gir kortest avstand og reisetid, som vil betjene flest, som er mest fremtidsrettet, og som vil gi netto samfunnsøkonomisk nytteverdi når veien står ferdig.

Andre hensyn er miljø, ras- og vintersikkerhet, linjeføring som gir lavt antall høydemeter, myk horisontalkurvatur som muliggjør en fartsgrense på 120 km/t, og en trasé som skiller fjerntrafikk fra lokaltrafikk, og som i størst mulig grad legges utenom bebygde områder og dyrket mark.

Veiplanen som Vegforum Øst-Vest går inn for er utarbeidet av sivilingeniør Johannes Sørli, og har fått navnet E134 Miljøvegen fordi traseen gir det klart mest miljøvennlige alternativet av øst–vest forbindelsene.

Vegforum Øst–Vest er åpen for medlemskap for enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og offentlige organer. Foreningen kan igangsette alle typer tiltak som fremmer formålet.

Foreningen er partipolitisk uavhengig.