OFV: – Svært gode argumenter for E134

Svært gode argumenter for E134 som hovedvei mellom ost og vest, mener administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV. Foto Bo Mathisen / OFV

Svært gode argumenter for E134 som hovedvei mellom ost og vest, mener administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV. Foto Bo Mathisen / OFV

– For oss har en god og sikker hovedveiforbindelse mellom øst og vest lenge stått høyt på agendaen. Vi har merket oss at Statens vegvesen nå går inn for E134, og ser at svært gode argumenter taler for denne løsningen, sier Øyvind Solberg Thorsen, administrerende direktør for Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

OFV-direktøren understreker at man i første omgang bør kanalisere midlene mot én hovedtrasé, selv om Statens vegvesen i utgangspunktet ser for seg at det kan bygges ut to kryssinger på strekningen Oslo–Bergen.

– En realistisk vurdering av ressurstilgangen, sammen med behovet for rask utbygging, tilsier at det må investeres i én tilfredsstillende forbindelse mellom Norges to største byer før man bygger ut en til, sier han.

Prinsipper

Når det gjelder valg av hovedforbindelse mellom Vestlandet og Østlandet er det en rekke generelle prinsipper som etter OFVs oppfatning må legges til grunn.

– Regjeringen må velge en løsning som er pålitelig og trafikksikker året rundt. Den bør også ha små høydeforskjeller og en standard som gjør det mulig å holde jevn fart, både av økonomiske årsaker og miljøhensyn. Det er også et viktig prinsipp for oss at nye hovedveier skal legges slik at strekning og kjøretid blir kortest mulig. Altså så tett opp til en rett luftlinje som det lar seg gjøre, sier Solberg Thorsen, som ikke synes det er noen god idé å gi lokale særinteresser sterk innflytelse over trasévalg.

– Hittil har dette vært en utbredt praksis her i landet. Det er imidlertid svært viktig at regjeringen nå velger løsninger med høyest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og at veinettet som binder landet sammen legges utenom byer og tettsteder – som til gjengjeld bør få en enkel og rask forbindelse til hovedveien, sier han.

God løsning

I et nasjonalt lønnsomhetsperspektiv ser OFV de regionforstørrende effektene av forslaget til ny E134 som interessante.

– Oslofjord-kryssingen i øst med tilknytning til E18 og E6, og ikke minst løsningen i vest med forgreninger til Haugesund og Bergen, gir god mening for oss. Det er snakk om kostbare traseer, men samtidig vil dette bidra til å øke den totale samfunnsnytten av prosjektet, sier Solberg Thorsen.

Særlig trekker han frem at de to tilknytningspunktene til E39 gjør E134 til en naturlig vei videre mot øst for hele strekningen fra Stavanger til godt nord for Bergen.

– Det er kanskje å gå langt å kalle løsningen et columbi egg, men den vil kunne få mange positive virkninger for store deler av landet. Og det er selvsagt viktig at trafikkprognosene regjeringen bruker som beslutningsgrunnlag får med effektene av at regioner bindes sammen på en ny måte, sier han.

Ikke inn i detaljer

Når det gjelder detaljene i trasévalg, så er ikke dette en type problemstillinger OFV ønsker å gå inn i.

– Vi er ikke en forkjemper for bestemte strekninger, men ønsker her som ellers at våre overordnede prinsipper om kort, sikker og flatest mulig trasé legges til grunn. Og vi er for alle tiltak som kan få ned kjøretiden, sier Solberg Thorsen.

Heller ikke veistandarden for en ny hovedvei mellom øst og vest er noe OFV tar stilling til.

– Vi er ikke veiingeniører og spesialister på trafikkprognoser. Vi er først og fremst opptatt av trafikksikkerhet, fremkommelighet og fornuftig ressursbruk. Så får andre med mer spisset kompetanse avgjøre hvilke strekninger som skal bygges ut som firefelts motorvei, og hvilke som kan fungere med lavere standard. Det er imidlertid viktig at planleggerne ser fremover, og at eventuelle to- og trefeltsstrekninger bygges slik at de ved fremtidig behov enkelt kan oppgraderes. Det er både dyrt og lite miljøvennlig å gjøre det nødvendig med helt nye veier når trafikken øker, sier Øyvind Solberg Thorsen.

 

KORT OM OFV
  • Opplysningsrådet for Veitrafikken er en medlemsorganisasjon som representerer veibrukere, kollektivtransport, trafikksikkerhetsorganisasjoner, transportorganisasjoner, bilorganisasjoner, bilbransjen, oljeselskaper, bank-, finans- og forsikringssektoren, samt veibyggere og entreprenører.
  • Organisasjonen arbeider på politisk uavhengig grunnlag for å få politikere og myndigheter til å bygge tryggere og mer effektive veier i Norge. I tillegg er organisasjonen en viktig leverandør av vei- og bilstatistikk.

 

, , , ,

Share This