NTP: Et samlet Telemark vil ha nye tunneler ved Haukeli og utredning av bergensarm

17021844_10154225094521791_1452171209284789328_n

Samling i Notodden:Ti ordførere i Telemark, fylkesordføreren og interesseorganisasjonene Vegforum Øst–Vest, Haukelivegen AS og Hordalandsdagonalen ble enige om en felles uttalelse til samferdselsministeren og Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Nå er det innspurt i arbeidet med å påvirke politikerne til å velge de riktige prosjektene for Nasjonal transportplan 2018–2029. I dag var det derfor storsamling i Bok- og Blueshuset på Notodden, etter et initiativ fra Vegforum Øst–Vests Svein Sem. Her kom ti ordførere, Telemarks fylkesordfører og interesseorganisasjonene Vegforum Øst–Vest, Haukelivegen AS og Hordalandsdagonalen frem til en felles uttalelse til samferdselsministeren og Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Og budskapet fra et samlet Telemark er klart: Nye Haukelitunneler må prioriteres i den kommende planperioden, og konseptvalgutredning av arm fra E134 ved Odda til Berge må igangsettes omgående. I møtet ble også viktigheten av en videreføring av E134 fra Drammen via Rv23 og videre over Oslofjorden med bro (Håøya) for sammenknytning med E6/E18 understreket.

Les hele oppropet:

UTTALELSE TIL SAMFERDSELSMINISTER KJETIL SOLVIK OLSEN VEDR. NTP 2018-2029, E134 TIL HAUGESUND OG BERGEN –
FRA MØTE PÅ NOTODDEN 27.02.2017

Gjennom øst-vestutredningen av januar 2015 og senere gjennom KVU Gol-Voss og KVU Gvammen-Vågsli, er det store samfunnsøkonomiske potensialet som ligger i rett utbygging av E134 inklusive arm til Bergen grundig dokumentert av Statens Vegvesen. Disse funnene er bekreftet og styrket gjennom KS1-rapportene for begge KVU-ene. Oppdragsbrev KVU for arm til Bergen må sendes Vegdirektoratet så raskt som mulig.

Statens Vegvesen sine anbefalinger har fått oppslutning av et bredt flertall av fylkeskommuner, kommuner og representanter for næringslivet.

Med bakgrunn i bl.a. øst-vestutredningen og høringsinnspill til denne, har regjeringen bedt Statens Vegvesen i arbeidet med NTP 2018-2029 legge til grunn at E134 i framtiden skal være den ene hovedveien øst-vest i Sør-Norge. Dette støtter vi fullt ut. Vi forventer at dette vises i første periode av NTP 2018-2029.

Vi har store forventninger til at regjering og Storting i årene fremover vil gjennomføre Statens Vegvesen sine anbefalinger og at det blir valgt en utbyggingsstrategi hvor både det økonomiske og samfunnsmessige potensialet blir realisert. Vi mener det bør nedfelles en konkret ambisjon om å gjennomføre full utbygging av øst-vestforbindelsen over Haukeli innenfor en tidshorisont på 15 år. Det vil si at en velger full og sammenhengende utbygging både av E134 med arm til Bergen og med en standard som svarer til de dokumenterte trafikkprognosene fram mot 2050.

Allerede i kommende NTP i perioden 2018-2021 må det komme plangrep og konkrete tiltak som peker framover i samme retning som øst-vestutredningen.

For konkret bygging i planperioden, vil vi spesielt peke på at det må bygges ny vintersikker vei på strekningen Seljestad-Røldal-Vågsli. 

  • Oppstart av Seljestad-Røldal må komme i første fireårsperiode av NTP, dvs. 2018-2021
  • Hele strekningen Seljestad-Vågslid må fullføres i løpet av NTP 2018-2029

Strekningene Kongsberg-Vågsli og Bakka-Solheim må få byggestart i løpet av planperioden.

Med vennlig hilsen,

Sven Tore Løkslid (sign)                 Gry Fuglestveit Bløchlinger (sign)
Fylkesordfører i Telemark               Ordfører Notodden kommune

Roald Haga Haug (sign)                  Jon Rikard Kleven (sign)
Ordfører Odda komune                    Ordfører Vinje kommune

Bjørn Sverre Birkeland (sign)          Bengt Halvard Odden (sign)
Ordfører Tinn kommune                   Ordfører Hjartdal kommune

Halfdan Haugan (sign)                     Tarjei Gjelstad (sign)
Ordfører Seljord kommune               Ordfører Kviteseid kommune

Halvor Homme (sign)                       Jarand Felland (sign)
Ordfører Nissedal kommune            Ordfører Tokke kommune

Mette Haugholt  (sign)                       Kjell A. Sølverud (sign)
Ordfører Sauherad kommune         Ordfører Siljan kommune

Svein Sem                          Børge Skårdal                 Arnfinn Førsund
Vegforum Øst-Vest           Haukelivegen AS            Hordalandsdiagonalen

17022127_1811347115749658_30237582391530317_n

Odda-ordfører Roald Aga Haug, Notodden-ordfører Gry Fuglestveit Bløchlinger og daglig leder av Hordalandsdiagonalen AS, Arnfinn Førsund, er blant underskriverne.

Share This