– Et logisk veivalg for regjeringen

E134 er alene om å ha potensial for å bidra til næringsutvikling i store regioner, sier Knut Selberg.

E134 er alene om å ha potensial for å bidra til næringsutvikling i store regioner, sier Knut Selberg.

– Ut fra et samfunnsperspektiv er E134 over Haukeli det logiske valget når regjeringen skal velge ny hovedforbindelse mellom øst og vest. Denne løsningen knytter sammen to av landets mest folkerike regioner, og vil dermed gi vesentlig høyere nytteverdi enn noen av alternativene, sier sivilarkitekt, planlegger MNAL og professor emeritus i vei og trafikkmiljø Knut Selberg.

Influensområdet til E134, slik veiprosjektet er utviklet av Vegforum Øst­–Vest, vil omfatte åtte av de ti største tettstedsområdene i Norge. Disse har en befolkningsmengde på nærmere tre millioner i dag, og trolig fire millioner i 2030.

– Regjeringen har gjort det klart at den vil ha én trase mellom Oslo og Bergen/Haugesund som er så attraktiv at tungtransporten automatisk velger denne. Det må riktignok uansett investeres i mer enn én fjellovergang, men de nordligere alternativene blir både lengre og brattere, og dermed mindre attraktive for tunge kjøretøyer. Og ingen av dem

Han har blant annet vært professor i vei og trafikkmiljø ved Institutt for veg- og jernbanebygging ved NTNU, og forsket på byforming ved Institutt for by- og regionplanlegging. Nå er han daglig leder for Selberg Arkitekter i Trondheim.

 Forgreninger

Knut Selberg understreker at de foreslåtte forgreningene fra Odda til Haugesund og Bergen – den siste via ny bro over Hardangerfjorden ved Jondal – gjør E134 til den naturlige forbindelsen til Østlandet for en stor del av Vestlandet.

– Hver av grenene knytter seg til den nye fergefrie E39 som allerede er vedtatt bygget, og som blant annet gir en rask forbindelse fra Stavanger-området i sør til Bergen i Nord. Dermed oppstår et triangel som bidrar til at det kan utvikle seg et sammenhengende arbeidsmarked i regionen, samtidig som næringslivet her får en rask og effektiv vei til Østlandet, sier Selberg.

I og med E134 dermed betjener tre store byer i vest, Stavanger, Haugesund og Bergen, vil den få trafikkmengder som er klart høyere enn noen av de rene Bergens-alternativene.

– Dette er et viktig element i en kost-nytte vurdering av E134. Dette alternativet gir synergier som de andre ikke har, og betjener flere mennesker, sier han.

 Industrielle tyngdepunkter

Med det andre triangelet som inngår i prosjektet – Drammen-Grenland-Notodden-Kongsberg-Drammen – får man også en tilknytning til de industrielle tyngdepunktene i denne delen av landet. Den foreslåtte traseen har videre god tilknytning til Oslo, men går utenom byen og videre mot øst over Oslofjorden.

– Dermed reduseres trafikkbelastningen i hovedstaden, i og med at trafikken som skal videre mot sør ledes direkte til E18 og mot Østfold, Sverige og Kontinentet, sier han.

Raskest og kortest

Knut Selberg ser det som viktig at E134 vil bli den desidert korteste, raskeste og mest driftssikre av fjellovergangene, dessuten med lavest antall høydemeter og minst inngrep i dyrket mark.

– Blant annet vil en betydelig omvei på dagens trasé gjennom Telemark bli rettet ut, og med gjennomgående firefelts motorvei vil vi få en dramatisk forbedring av reisetiden mellom Oslo og Bergen, Haugesund og Stavanger, sier han.

 

Share This