E134 Saggrenda–Gvammen: Statens vegvesen slutter seg til traséforslagene fra Vegforum Øst-Vest

Av konseptvalgutredningen (KVU-en) for den 60 km lange strekningen på E134 mellom Saggrenda (Kongsberg kommune) og Gvammen (Hjartdal kommune) fremgår det at Statens vegvesen har gitt sin tilslutning til traséforslagene fra Vegforum Øst-Vest. På Vegvesenets nettsider kan vi lese at KVU-en i stor grad bygger på oppgraderingsforslagene som Vegforum Øst–Vest foreslår for veiforbindelsen mellom Vestlandet og Østlandet, og som innebærer at en betydelig del av trafikken både fra Stavanger og Bergen flyttes fra andre øst–vest-forbindelser til E134, ettersom disse byene får redusert reiseavstanden til Østlandet med rundt 10 mil.

Slik mener Vegforum Øst–Vest at traséen for ny E134 bør være på strekningen Saggrenda–Gvammen.

Slik mener Vegforum Øst–Vest at traséen for ny E134 bør være på strekningen Saggrenda–Gvammen.

Vegforum Øst–Vests forslag, E134 Miljøvegen, innebærer blant annet følgende nye parseller og oppgraderinger av E134:

  • Omlegging av E134 i Øst-Telemark mellom Meheia og Hjartdal. Traseen legges på nordsiden av Notodden utenom boligområder og uten å berøre landbruksarealer (Heddal). Planene reduserer reiseavstanden med 11 km og reisetiden med 25 minutter.
  • Omlegging av E134 i Vest-Telemark fra Hjartdal til Grungedal ved bygging av 49 km ny vei. Planene reduserer reiseavstanden med 43 km og reisetiden med 52 minutter.
  • Omlegging av E134 ved Røldal ved bygging av 39 km ny vei, med to tunneler på henholdsvis 9,8 og 23,7 km. Planene reduserer reiseavstanden med 18 km og reisetiden med 47 minutter.
  • Etablering av ny forbindelse mellom Odda og Bergen gjennom Folgefonntunnelen og den nye Jondalstunnelen i kombinasjon med oppgraderinger på nordsiden av Hardangerfjorden (Kvam–Fusa) og videre mot Bergen. Planene reduserer reiseavstanden med 60 km og reisetiden med 75 minutter.

Fordelene med E134 Miljøvegen forsterkes i betydelig grad av planene for Kyststamveien (E39), herunder antatt trasé fra Fusa mot Bergen, samt planene for tunnel under Boknafjorden (Rogfast).

Samferdselsdepartementet er enig i anbefalingene fra Statens vegvesen og går inn for ny veitrasé nord for Notodden på E134 mellom Kongsberg og Ørvella (20.11.2012).

Av Statens vegvesens nettsider fremgår det at Samferdselsdepartementet mener at videre planlegging for utbygging av E134 Kongsberg–Gvammen skal ta utgangspunkt i nevnte planer for ny vei fra Kongsberg til Ørvella, herunder ny trase nord for Notodden.

Daværende samferdselsminister Marit Arnstad fremholdt at de nye veiplanene ga bedre fremkommelighet, kortere reisetid og mer forutsigbar vintertrafikk.

De anbefalte veiplanene innebærer ny vei fra Kongsberg til Elgsjø, stort sett i dagens trasé, og videre ny trasé nord for Notodden og i åsen nord for Heddal, med utbedring av eksisterende vei fra Ørvella til Gvammen. Det vises til at utbyggingen kan inndeles i faser, med Kongsberg til Elgsjø og opprusting av veien fra Ørvella til Gvammen i første fase, og Elgsjø–Ørvella i neste. De samlede kostnadene for det valgte alternativet er anslått til ca. 6,6 milliarder 2011-kroner.

Foruten at alternativet er i tråd med anbefalingen fra Statens vegvesens konseptvalgutredning (KVU), fremholdes at den eksterne kvalitetssikreren, konsulentsammenslutningen Dovre Group og Transportøkonomisk institutt, har anbefalt planene. Videre vises til at samtlige høringsinstanser har støttet det valgte alternativet.

Share This