– E134 Miljøvegen er klart beste alternativ

Med en forgrening til Haugesund vil E139 Miljøvegen bli det naturlige veivalget til Oslo og Østlandet for hele regionen mellom Stavanger og Bergen, sier Dag Bjørnland.

Med en forgrening til Haugesund vil E139 Miljøvegen bli det naturlige veivalget til Oslo og Østlandet for hele regionen mellom Stavanger og Bergen, sier Dag Bjørnland.

Hvilket av alternativene til ny hovedvei mellom Oslo og Bergen bør regjeringen velge? Professor emeritus Dag Bjørnland, nestor i skandinavisk samferdselsforskning, er ikke i tvil: E134 Miljøvegen er den klart beste løsningen både trafikkmessig og for miljøet. Den har dessuten høyere nytteverdi for samfunnet enn noen av alternativene, og er alene om et trafikkgrunnlag som tilsier fire gjennomgående kjørefelter når veien står ferdig.

– Mange av de lokale interessene er forståelige, og kan tilsi at også disse veistrekningene trenger oppgradering. Jeg er imidlertid ikke i tvil om at det nye alternativet kalt E134 Miljøvegen totalt sett er en langt bedre øst–vest-løsning når man ser saken i et nasjonalt og helhetlig perspektiv, sier Dag Bjørnland. Han er utdannet samfunnsøkonom, var gjennom en årrekke forsker og instituttleder ved Transportøkonomisk institutt, og har lang fartstid i professorater ved Handelshøjskolen i København, Handelshögskolan i Göteborg og Handelshøyskolen BI i Oslo, alle steder i fag innenfor samferdsel og logistikk.

Hovedkorridor mellom øst og vest

Dag Bjørnland understreker at E134 Miljøvegen, en radikalt forbedrede utgaven av dagens E134, ikke bare vil bli en effektiv transportkorridor som kan ta unna hovedtyngden av trafikken mellom Norges to største byer:

– Med en forgrening til Haugesund og gode forbindelser til den nye E39 gjennom Vest-Norge vil E139 Miljøvegen også bli det naturlige veivalget til og fra Oslo og Østlandet for hele regionen mellom Stavanger og Bergen. Dermed blir veien en direkte forbindelseslinje mellom de to mest folkerike og raskest voksende delene av landet. Ingen av alternativene kan få en tilsvarende funksjon, sier han.

Fire felt gjennomgående

Over 160 000 bedrifter, åtte av de ti største tettstedsområdene i Norge, og rundt tre millioner av landets fem millioner innbyggere sogner i dag til områdene som E134 Miljøvegen vil betjene. Allerede i 2030 vil innbyggerantallet her ha økt til fire millioner.

– Dette gir denne veiforbindelsen et langt større trafikkgrunnlag enn noe alternativ. Faktisk så stort at det er realistisk med gjennomgående fire kjørefelter innenfor Statens vegvesens planhorisont for når veien kan stå ferdig, og med lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk skilt fra hverandre, sier Bjørnland – og minner om at dette ikke bare betyr kortere kjøretid, men fremfor alt en reduksjon av ulykkesrisikoen med rundt 90 prosent.

Oslo Economics

Professoren trekker også frem rapporten ”Bedre øst-vest-forbindelse – beregning av nytteeffekter”, utarbeidet tidligere i år av Oslo Economics for Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Her blir alle de aktuelle alternativene gjennomgått. Av de eksisterende traseene ble RV52 Hemsedalsfjellet anslått å gi høyest brutto samfunnsnytte med 31 milliarder kroner, etterfulgt av E134 over Haukeli (12–13 milliarder), E16 (9 milliarder) og RV7 (4 milliarder).

– Beregningene er imidlertid basert på trafikkvekstprognoser som er fremskrivninger av utviklingen over et svært kort historisk tidsrom. Det betyr at anslagene over fremtidig vekst blir tilfeldige. Det virkelig interessante ved rapporten er derfor at den også behandler et alternativ som omtales som en ”radikalt forbedret veistrekning som kan betjene all trafikk mellom ytre øst og ytre vest”. Dette er en løsning som har sterke likhetspunkter med E134 Miljøvegen, sier Dag Bjørnland.

Nytteverdien for denne løsningen beregnes i rapporten til 58 milliarder, altså nær dobbelt så høyt som for RV52. Medregnet reduserte kostnader ved utslipp og ulykker blir tallet 64,6 milliarder. Det er godt over anleggskostnadene på rundt 60 milliarder kroner, forutsatt sammenhengende utbygging. Prosjektet har dermed positiv netto samfunnsnytte.

Miljøvennlig

Et annet vesentlig moment er at E134 Miljøvegen er nettopp det navnet forteller, altså miljøvennlig. Kortest kjørestrekning og minst høydeforskjeller betyr store reduksjoner i utslipp av klimagasser. For tungtransporten kan den foreslåtte traseen gi en halvering av CO2-utslippene, sammenlignet med dagens løsninger.

– Den korte reisetiden – ned mot 3,5 timer fra Oslo til Bergen eller Haugesund, og i underkant av fire timer til Stavanger – gjør dessuten kollektivtransport med ekspressbusser til et realistisk og konkurransedyktig alternativ til flytransport. Dette vil bidra ytterlige til at utslippene av miljøgasser går ned, sier Bjørnland, og oppsummerer:

– E134 Miljøvegen er det klart gunstigste øst–vest-alternativet både miljømessig og økonomisk, i tillegg til at løsningen vil være den som best styrker den fremtidige næringsutviklingen i Norge.

FAKTA OM E134 MILJØVEGEN ØST–VEST

 • 380 km Oslo–Bergen – kortere enn noe annet alternativ
 • Trafikkgrunnlag for firefelts motorvei med fartsgrense som for fremtidige motorveier (100-110 km/t)
 • Kjøretid Oslo–Bergen og Oslo–Haugesund 3,5 timer
 • Kort kjøretid gir godt grunnlag for miljøvennlige ekspressbusser som alternativ til fly
 • To nye tunneler ved Røldal gir høyeste punkt 860 m.o.h. – lavere enn noe alternativ
 • Maksimal stigning i fjellovergangene 1,2 prosent, slakere enn noe alternativ
 • Kortere strekning og mindre høydeforskjeller gir mindre utslipp, særlig fra tungtrafikk
 • Mindre konflikt med dyrket mark enn alternativene
 • Full fremkommelighet vinterstid, rassikret, ingen konflikt med villrein
 • Adskilt lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk – færre ulykker, mindre forsinkelser
 • 3 millioner mennesker vil sogne til veien i dag, 4 millioner i 2030, mer enn noe alternativ
 • Kostnadsanslag omtrent 60 milliarder kroner, forutsatt sammenhengende utbygging
Share This