– E134 Miljøvegen – eneste alternativ mellom øst og vest som duger både i dag og fremtiden

Navnet ”E134 Miljøvegen” er valgt fordi dette er en vei som vil gi lavere utslipp og mindre inngrep i dyrket mark enn noe alternativ, sier Svein Sem. Foto Unni Buverud / Telen.

Navnet ”E134 Miljøvegen” er valgt fordi dette er en vei som vil gi lavere utslipp og mindre inngrep i dyrket mark enn noe alternativ, sier Svein Sem. Foto Unni Buverud / Telen.

Det finnes fem aktuelle valg for ny hovedvei mellom Oslo og Bergen. Ett skiller seg klart ut: E134 Miljøvegen er kortest, raskest, vintersikker og mest miljøvennlig. Og forslaget har en forgrening til Haugesund, noe som gjør veien til en effektiv hovedforbindelse mellom hele regionen fra Stavanger til Bergen og Østlandet. Det betyr høy samfunnsmessig nytteverdi, og grunnlag for fire gjennomgående kjørefelter.

Endelig ser det ut til at Norge skal få en skikkelig hovedvei mellom øst og vest. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har vært tydelig på at det skal bygges en vei med så høy standard at den kan ta unna hovedtyngden av trafikken mellom Norges to største byer. Og han har annonsert at regjeringen i nær fremtid skal bestemme seg for hvor den nye stamveien skal gå.
– En slik vei blir et nasjonalt løft, og vi skal leve med resultatet i generasjoner. Derfor er det viktig at regjeringen gjør et riktig og fremtidsrettet valg, og ikke lar seg påvirke av for snevre interesser og begrensende lokale hensyn, sier Svein Sem, leder for Vegforum Øst–Vest.

E134 Miljøvegen
Selv er Sem ikke i tvil om hvilket alternativ som er det i særklasse mest fremtidsrettede, sett i et nasjonalt perspektiv.
– Vegforum Øst–Vest har lansert et prosjekt vi har kalt E134 Miljøvegen. Det er en radikalt forbedret utgave av dagens E134, men kortere, raskere, sikrere, mer lønnsom og mer miljøvennlig enn både dagens E134 og samtlige av de andre aktuelle veiene mellom Oslo og Bergen. Særlig er det verdt å merke seg at bare E134 Miljøvegen får et trafikkgrunnlag som gjør det realistisk med fire gjennomgående kjørefelter når hele veien står ferdig, sier han.

Hovedvei for tre av fem millioner innbyggere
Sem understreker at det er flere årsaker til at E134 Miljøvegen vil ha et langt større trafikkgrunnlag enn noen av alternativene. Den viktigste er at veien utvider perspektivet fra å bygge ny hovedvei mellom Oslo og Bergen til å gi Norge en effektiv øst–vest-korridor som forbinder de to mest folkerike og raskest voksende regionene i landet. Forgreninger og trasévalg gjør at 160 000 bedrifter og tre av Norges fem millioner innbyggere vil sogne til denne veiløsningen.
– I vest får hovedveien til Bergen en forgrening fra Odda til Haugesund og den kommende fergefrie E39 som binder sammen hele Vestlandet. Slik oppstår det en effektiv ”trafikktrekant” Odda-Bergen-Haugesund-Odda, med videre forbindelse fra Haugesund til Stavanger. I øst blir det også ”trafikktrekanter”: Notodden-Grenland-Drammen-Notodden (via Kongsberg) samler trafikk til og fra et stort og folkerikt område, mens Drammen-Oslo-Ski-Drammen i tillegg avlaster Oslo-området for gjennomgangstrafikk til Østfold og videre mot Göteborg og Kontinentet, sier Sem.
Slik vil E134 Miljøvegen sikre forutsigbar og sikker transport til markedene, noe som styrker næringsutviklingen og åpner for at mange kan bo lenger unna arbeidsplassen og likevel ha grei reisevei.

Miljøengasjement
Det er imidlertid ikke bare hensynet til næringsutviklingen som gjør at Svein Sem går inn for for E134 Miljøvegen. Han har et sterkt miljøengasjement, og legger vekt på at regjeringen må velge en løsning som er mest mulig bærekraftig.
– Navnet ”E134 Miljøvegen” er ikke valgt fordi det er politisk korrekt, men fordi det er sant. Dette er alternativet som gir den korteste kjørestrekningen, med 380 km Oslo–Haukeli–Bergen og 374 km Oslo–Haukeli–Haugesund. Det betyr kortere kjøretid, lavere drivstofforbruk og mindre utslipp av miljøgasser. Enda viktigere er det at forbindelsen over Haukeli sparer mange høydemeter i forhold til alle alternativer. Det gir stor reduksjon i både transportkostnader og miljøeffekt – for tungtransporten kan det dreie seg om en halvering av CO2-utslippene, sier han. Og legger til at den korte kjøretiden betyr at E134 Miljøvegen ligger godt til rette for miljøvennlig kollektivtransport med ekspressbusser:
– De vil bli et bra tilbud på delstrekninger – og et attraktivt og miljøvennlig alternativ til fly på strekningen fra Oslo til Bergen eller de andre byene på Vestlandet, sier han.

Jordvern og trafikksikkerhet
Med bakgrunn som bonde og mange år som senterpartipolitiker legger Svein Sem også vekt på at E134 Miljøvegen vil ødelegge minimalt av dyrket mark, og at den ikke vil komme i konflikt med villrein.
– Jordvern er viktig, og veien skal legges slik at også hus og hjem berøres så lite som mulig. Firefeltsveien skal gå utenom tettbebyggelser, og lokaltrafikk og fjerntrafikk skilles. Det betyr at vi kan få en reduksjon på nærmere 90 prosent i antall ulykker, samtidig som lokalveiene blir trygge og den gjennomgående trafikken ikke forsinkes, sier Sem. Han forteller at miljø og sikkerhet var viktige siktemål da Vegforum Øst–Vest utviklet E134 Miljøvegen, forøvrig med utgangspunkt i ”Ekspressveien”, det banebrytende forslaget som for noen år siden ble utarbeidet av sivilingeniør Johannes Sørli.
Men om Svein Sem ikke er i tvil om hva som er riktig valg mellom øst–vest-alternativene, så ser han også at de eksisterende veiene mellom Oslo og Bergen må oppgraderes til bedre standard.
– Selv om hovedtyngden av trafikken i fremtiden skal følge E134 Miljøvegen over Haukeli, så vil E16 over Filefjell, RV7 over Hardangervidda og RV 52 over Hemsedalsfjellet fortsatt være viktige veier for mange. Det må det selvsagt tas hensyn til, selv om E134 må bli den klare hovedforbindelsen, sier lederen for Vegforum Øst–Vest.

FAKTA OM E134 MILJØVEGEN ØST–VEST

 • 380 km Oslo–Bergen – kortere enn noe annet alternativ
 • Trafikkgrunnlag for firefelts motorvei med fartsgrense som for fremtidige motorveier (100-110 km/t)
 • Kjøretid Oslo–Bergen og Oslo–Haugesund 3,5 timer, Oslo–Stavanger under 4 timer
 • Kort kjøretid gir godt grunnlag for miljøvennlige ekspressbusser som alternativ til fly
 • Høyeste punkt 860 m.o.h. med to nye tunneler ved Røldal – lavere enn noe alternativ
 • Maksimal stigning i fjellovergangene 1,2 prosent, slakere enn noe alternativ
 • Kortere strekning og mindre høydeforskjeller gir mindre utslipp, særlig fra tungtrafikk
 • Mindre konflikt med dyrket mark enn alternativene
 • Full fremkommelighet vinterstid, rassikret, ingen konflikt med villrein
 • Adskilt lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk – færre ulykker, mindre forsinkelser
 • 3 millioner mennesker vil sogne til veien i dag, 4 millioner i 2030, mer enn noe alternativ
 • Kostnadsanslag ca. 60 milliarder kroner, forutsatt sammenhengende utbygging
Share This