E134 Lier: et svært viktig ledd i landets hovedveinett

E134 mellom Dagslett og E18 i Lier er et komplisert prosjekt som skal løse mange oppgaver. Veien skal ikke bare gi bedre fremkommelighet, være kortest mulig, skåne matjord og lokalmiljø og være så samfunnsøkonomisk lønnsom som mulig. Den skal også være en sentral del av E134 som den viktigste hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet. Den skal avlaste E18 gjennom Oslo. Oppgaven er å velge det alternativet som best fyller denne funksjonen for fremtiden. Standarden må være fullgod som nasjonal transportkorridor og inngå i en helhetlig plan for hele landets hovedveinett.

Les mer →

Kortere, flatere og raskere – E134

E134 aust-vest kan bli under 380 km lang, vintersikker og ha lågaste høgfjellsstrekning. Ruta dekkjer heile to tredelar av innbyggjarane i landet og viktige næringsområder.

Les mer →

Fortsatt håp for E134-bro over Oslofjorden?

Bro over Oslofjorden vil bli en viktig og sterkt trafikkert del av E134. Og i motsetning til tunnel vil den bli sikker, rett, og tilnærmet horisontal, og bygget med full motorveistandrd. Illustrasjon Rambøll

Statens vegvesen (SVV) mener fortsatt at bro er en bedre løsning enn tunnel for E134s fremtidige krysning av Oslofjorden. Likevel har etaten måttet gjenoppta arbeidet med å planlegge nytt tunnelløp, etter at EFTAs kontroll- og klageorgan organ ESA i juli i år avgjorde at EUs Tunnelsikkerhetsdirektiv ikke kunne hindre regjeringens beslutning om å bygge et nytt og like bratt og brannfarlig løp som det gamle. Les mer →

Oslofjordforbindelsen: VØV slutter seg til ESA-klage

 

Regjeringen vil bygge ny Oslofjordtunnel med lange stigninger i begge retninger, og som er brattere enn EUs tunnelsikkerhetsdirektiv tillater. Det betyr enda flere farlige branner i overopphetede vogntog. – Tunnelen er en del av E134, og VØV har valgt å slutte seg til klagesaken som er reist for kontrollorganet ESA for å få vedtaket kjent ulovlig. Men uansett må norske politikere omgjøre vedtaket til fordel for bro, sier Nicolai Østhus.

«Vegforum Øst-Vest er siste organisasjon som nå kaster seg inn i kampen for å stoppe utvidelsen av Oslofjordtunnelen», skriver Røyken og Hurum Avis i utgaven for 2. juli.

– Vi ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte tunnel med to løp ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv, og dermed vil være ulovlig, uttaler Nicolai Østhus, daglig leder i VØV, til avisen. Han understreker at Oslofjordkryssingen er en viktig del av E134, og at det er uholdbart at en så sterkt trafikkert nasjonal trafikkåre er stengt så ofte som i underkant av 200 ganger i året.

Les mer →

Nå krysser E134 Oslofjorden – i brannfarlig tunnel

Nye skilter markerer at tidligere rv23 er blitt en del av E134. Ved avkjøringen på østsiden av Oslofjorden håper vi å se skilt merket «Bergen» om ikke så lenge – armen fra E134 til Bergen må realiseres så raskt som mulig!

Sist mandag var de på plass, de første skiltene som markerer at strekningen mellom Vassum i Akershus og Lier i Buskerud er blitt en del av E134. Den tidligere riksvei 23 er dermed markert som et ledd i hovedforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. Det innebærer imidlertid at også den brannfarlige, ulykkesbefengte og svært ofte stengte Oslofjordtunnelen er blitt en del av forbindelsen.

Les mer →

Kvifor denne motstanden mot utbygging av E134 – Haukelivegen?

E134 med greiner til både Haugesund og Bergen ivaretek trafikken til og frå Austlandet for heile Vestlandet mellom Sognefjorden og Jæren. Lang tunnel mellom Liamyrane og Tyrvelid har nesten ingen stigning, og gjer dessutan vegen vintersikker – noko som må vere eit krav til hovudsambandet mellom aust og vest.

Dersom ein har fylgt med i denne utviklinga gjennom ein del år, ser ein eit mønster av motstand mot vegen over Haukelifjell, det gjeld både skilting og planlegging. Etter det informasjonsmøtet som vart skipa til i Haukeligrend om utbygginga av E134 finn eg det rett å koma med meiningar om kva som er gale.

Av Ragnvald Christenson

Les mer →

Høyringsfråsegn: Lang Haukeli-tunnel naudsynt for vintersikker  E134

Oversiktskart, strekninga Vågsli–Seljestad. Statens vegvesen

– For at E134 i framtida skal oppfylle funksjonen som eitt av hovudsambanda mellom Austlandet og Vestlandet, må målet for dei nye Haukeli-tunnelane vere å etablere eit vintersikkert samband. Den beste garantien for dette er bygging av lang tunnel frå Røldal til Vågsli. Kommunedelplanane må reviderast for å oppfylle dette målet, skriv Vegforum Øst–Vest i ei høyringsfråsegn til Statens vegvesen. Fråsegna er svar på framlegget til detaljregulering for E134, strekninga Vågsli–Seljestad. Vegforum Øst–Vest peiker òg på at lang tunnel vil gje ein historisk sjanse til å avlaste eit stort fjellområde for miljøulempene med tungtrafikken, og til å ta vare på villreinstammen.

Les heile fråsegna nedanfor.

Les mer →

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Vegforum Øst–Vest er nøgd med at regjeringa vil arbeide med eit heilskapleg framlegg til ambisjonsnivå og prioriteringsrekkefølgje for vidare oppgraderingar på E134. Foto Statens vegvesen/Tor Arvid A. Gundersen

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet av 16. februar 2018 til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide med eit heilskapleg framlegg til ambisjonsnivå og prioriteringsrekkefølgje for vidare oppgraderingar på E134. Vegforum Øst-Vest er svært nøgd med desse føringane frå departementet, men minner samstundes om at den andre berebjelken i Haukeli-alternativet er armen frå E134 mot Bergen. 

Av Svein Sem, Kjell Solheim, Halvor Grene,
Asbjørn Gardsjord, Arne Skogheim, Asbjørn Espeset og
Nicolai Østhus, Vegforum Øst-Vest

Les mer →

Berørte kommuner krever KVU for ”bergensarmen” – nå!

Et av Norges mest lønnsomme veiprosjekter: ”Arm” fra E134 til Bergen. Men nå haster det med å få utredet hvilken av de tre traseene som er best.

Ordførerne i alle de seks kommunene som vil bli berørt av den foreslåtte ”armen” fra E134 til Bergen går nå ut med krav om at regjeringen skal igangsette konseptvalgutredning av veiprosjektet, og at det må skje nå. I en artikkel i Hardanger Folkeblad understreker ordførerne at utredningen må være klar i god tid før neste rullering av Nasjonal transportplan i 2021. Det foreligger tre ulike traseer for veistrekningen, og konseptvalgutredningen er en forutsetning for å velge hvilken trasé som skal bygges ut.

Statens vegvesen anbefalte allerede for tre år siden at utredningsarbeidet skulle settes i gang. Bergensarmen vil være et viktig element i helhetsvurderingen av fremtidens hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet, og er også beregnet å være et av de samfunnsmessig mest lønnsomme veiprosjektene i dagens Norge. Likevel valgte regjeringen å nedprioritere bergensarmen, et valg som har vakt undring og indignasjon i både fagmiljøer og blant mange politikere lokalt og sentralt.

De seks ordførerne understreker at alle de politiske partiene i Hordaland støtter kravet om at utredningsarbeidet settes i gang nå. Selv representerer de Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og en lokal bygdeliste.

Les hele artikkelen her

Blå-blå u-sving

Faglege råd, lønnsemd og samfunnsnytte er nedprioritert i det regjeringa kallar «den største og mest ambisiøse transportplanen nokon sinne», skriv Arne Bergsvåg. Foto Haugaland Vekst.

Desember 2015: Med regjeringa i ryggen lanserte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen E134 som hovudkorridor aust-vest. Mars 2017: Med regjeringa i ryggen tar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sin bråaste u-sving til dags dato, godt bakka av Hordaland Høgre, med sine hytter på Geilo.

Av Arne Bergsvåg, leiar i samferdselsutvalet i Rogaland

Les mer →

E134, Nasjonal transportplan og Nye Veier AS

Nikolai Astrup: Vegforum Øst-Vest meiner at lovnadene hans om at Høgre er garantist for at Nasjonal transportplan vert gjennomført i Telemark er uforpliktande og har avgrensa verdi. Men E134 vil vera eit naturleg supplement av porteføljen til Nye Veier AS, og dette vil innebere at vegstrekningen vert oppvurdert og prioritert. Foto Pia Prestmo, Wikimedia Commons.

Leiar i Stortinget sin transport- og kommunikasjonskomité, Nikolai Astrup, hevdar i lesarinnlegg i Telemarksavisene, 23. august 2017, at Høgre vil vera garantist for at Nasjonal transportplan vert gjennomført i Telemark, jamfør Meld. St. 33 (2016–2017) og Innst. 460 S (2016–2017). Etter som regjeringspartia ikkje har gjort framlegg om å løyve ei einaste krone til prosjekt, som inngår i Statens vegvesen sin anbefalte trasé for E134 før i siste del av planperioden (2024-29), er lovnadene frå Nikolai Astrup, etter vår oppfatning, heilt uforpliktande og har avgrensa verdi.

Av Svein Sem, Halvor Grene, Asbjørn Gardsjord, Arne Skogheim, Asbjørn Espeset, Nicolai Østhus for Vegforum Øst–Vest

Les mer →

Hvor ble det av samferdsel i valgkampen?

Dersom man i første omgang bygger Hordfast Indre trasé med to felt, men regulerer for fire felt, og samtidig bygger «armen» fra Odda til Bergen, så kan begge prosjektene realiseres til samme pris som Hordfast Midtre trasé – selv til ny pris på 35 milliarder, skriver Arnfinn Førsund, som undrer seg over at denne og nær sagt alle andre samferdselspolitiske saker har vært fraværende i valgkampen.

Valgkamp har allerede preget nyhetene i flere uker, men samferdsel har stort sett vært fraværende i debatten. Det forbauser meg, fordi det er vedtatt en historisk stor satsing på samferdsel, og i juni fikk regjeringen gjennomslag i Stortinget for svært kontroversielle beslutninger i Nasjonal Transportplan (NTP).

Av Arnfinn Førsund
Daglig leder Hordalandsdiagonalen AS

Les mer →

Høgre audmjukar brukarane av E134

Hordaland Høgre

Regjeringa, med Høgre i spissen, har neglisjert krystallklare faglege råd frå eige fagdirektorat. Særleg er det Høgre i Hordaland og Bergen – her ved statssekretær Tom-Christer Nilsen, statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland – som vil ha ei anna løysing.

Meld. St. 33 Nasjonal transportplan 2018–2029, som vart lagt fram 5. april 2017, var for brukarane av E134 verre enn dei største skeptikarane kunne frykte. Regjeringa, med Høgre i spissen, har i meldinga neglisjert krystallklare faglege råd frå eige fagdirektorat (Statens vegvesen) og audmjuka brukarane av E134.

Les mer →

Høgre har gjort aust-vestutgreiingane til ein karikatur

ernasolberg2_portrett

Det mest alvorlege med dei vedtaka som ligg føre, er at regjeringa med Erna Solberg og Høgre i spissen har blokkert ei utgreiing av armen til Bergen, som i kombinasjon med planane for E134, ville blitt det mest lønnsame vegprosjektet i Noreg.

«Etter omfattande og gode faglege prosessar gjennom aust-vestutgreiingane må Vegforum Øst-Vest konstatere at vi berre sit att med politiske prioriteringar som er vorten ein karikatur.»

Innlegget er skrive av Svein Sem, Halvor Grene, Asbjørn Gardsjord, Arne Skogheim, Asbjørn Espeset og Nicolai Østhus i For Vegforum Øst–Vest

Les mer →

Prøver regjeringen å legge Øst–Vest-satsingen og tre års utredninger i en skuff?

Ifølge pressekonferansen på Geilo blir det ingen stamvei nr. 2 mellom Øst og Vest, utover E134. Regjeringen foreslår i stedet en deling der Rv7 skal bli «hovedvei for personbiler», og Rv52 blir nordlig «hovedvei for næringslivet» – mens E16 skal ferdigstilles og være «en vintersikker vei». Etter å ha deltatt i ulike utredninger i over tre år, må jeg si meg svært overrasket og forundret.

Av Arnfinn Førsund, Daglig leder Hordalandsdiagonalen AS

Les mer →

Oslofjordforbindelsen: Tungvektere for bro

Bro har en samfunnsøkonomisk nytteverdi som er 18 milliarder kroner høyere enn tunnel – og kan bli et vakkert tilskudd i landskapet rundt Oslofjorden. Illustrasjon: Statens vegvesen, Rambøll

Bro har en samfunnsøkonomisk nytteverdi som er 18 milliarder kroner høyere enn tunnel – og kan bli et vakkert tilskudd i landskapet rundt Oslofjorden. Med en god broforbindelse vil dagens Rv 23 bli en viktig del av fremtidens E134 som hovedvei mellom øst og vest. Illustrasjon: Statens vegvesen, Rambøll

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en søndre forbindelse ved Moss og Horten og en nordre ved Drøbak. Det er på det rene at bygging av den søndre forbindelsen ligger frem i tid. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal imidlertid nå ta stilling til hvilken løsning som skal velges i nord. I praksis er dette et valg mellom to alternativer: Et nytt løp ved siden av den eksisterende Oslofjordtunnelen – eller en ny forbindelse fra Krokodden på Hurumlandet med bro over nordenden av Håøya til Vassum i Frogn. Trafikkprognosene tilsier at begge løsninger må bygges med sammenhengende firefelts vei.

Les mer →

NTP: Et samlet Telemark vil ha nye tunneler ved Haukeli og utredning av bergensarm

17021844_10154225094521791_1452171209284789328_n

Samling i Notodden:Ti ordførere i Telemark, fylkesordføreren og interesseorganisasjonene Vegforum Øst–Vest, Haukelivegen AS og Hordalandsdagonalen ble enige om en felles uttalelse til samferdselsministeren og Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Nå er det innspurt i arbeidet med å påvirke politikerne til å velge de riktige prosjektene for Nasjonal transportplan 2018–2029. I dag var det derfor storsamling i Bok- og Blueshuset på Notodden, etter et initiativ fra Vegforum Øst–Vests Svein Sem. Her kom ti ordførere, Telemarks fylkesordfører og interesseorganisasjonene Vegforum Øst–Vest, Haukelivegen AS og Hordalandsdagonalen frem til en felles uttalelse til samferdselsministeren og Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Og budskapet fra et samlet Telemark er klart: Nye Haukelitunneler må prioriteres i den kommende planperioden, og konseptvalgutredning av arm fra E134 ved Odda til Berge må igangsettes omgående. I møtet ble også viktigheten av en videreføring av E134 fra Drammen via Rv23 og videre over Oslofjorden med bro (Håøya) for sammenknytning med E6/E18 understreket.

Les mer →

Høgre går mot eige program og eigne prinsipp

Hordqaland Høgre – med statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland – forlet prinsippet om samfunnsøkonomisk lønsemd og medverkar til eit meirforbruk av fellesskapet sine midlar i ein storleiksorden på fleire ti-tals milliardar kr.

Hordaland Høgre – med statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland – forlet prinsippet om samfunnsøkonomisk lønsemd og medverkar til eit meirforbruk av fellesskapet sine midlar i ein storleiksorden på fleire ti-tals milliardar kroner.

I partiprogrammet for Hordaland Høgre for perioden 2015-2015 heiter det: Hordaland Høyre vil arbeide for realisering av Hordalandsdiagonalen (Bergen–Odda/Jøsendal) etter fergefri E39 Stord–Bergen og Voss–Bergen i tråd med anbefalingen fra Øst-Vest-utredningen.

For Vegforum Øst–Vest: Halvor Grene, Asbjørn Gardsjord, Arne Skogheim, Asbjørn Espeset, Nicolai Østhus Les mer →

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

”Med kjøretider på ca. 4 timer mellom Oslo og Bergen (og tilsvarende til Haugesund) vil både gods- og persontransport få sterkt reduserte kostnader», skriver Erik Heirung og Jarle Strand. Kart: Organisasjonen Bedre Veier.

”Med kjøretider på ca. 4 timer mellom Oslo og Bergen (og tilsvarende til Haugesund) vil både gods- og persontransport få sterkt reduserte kostnader», skriver Erik Heirung og Jarle Strand. Kart: Organisasjonen Bedre Veier.

Det er nå eller aldri! Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.

 

Erik_Heirung (2015).PNG (150x204)Jarle Strand

 

 

 

 

Av Erik Heirung og Jarle Strand, sivilingeniører

Les mer →

”Hordalands-kommunar vender ryggen til Vidda”

Stadig fleire kommunar på Vestlandet går inn for ”Hordalandsdiagonalen” – armen frå E134 til Bergen som gjer E134 over Haukeli til kortaste og raskaste forbindelse mellom Bergen og Oslo. Samstundes minkar oppslutninga om riksveg 7 over Hardangervidda som hovudveg mellom aust og vest.

Kommuner for armNRK har gått gjennom høyringsfråsegnene i aust-vest-saka. I ein oversikt på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider slår dei fast at jamvel i Hordaland, heimfylket til Hardangervidda, vender mange kommunar ryggen til E7 over vidda som stamveg:

Bergen, Samnanger, Fusa, Kvinnherad, Jondal, Kvam og Odda kommunar (farga blått på kartet til venstre) vil ha Hordalandsdiagonalen, medan Granvin, Ulvik, Eidfjord og Ullensvang kommunar (raudt) vil har riksveg 7. Ullensvang vil i tillegg ha «Hordalandsdiagonalen».

Voss kommune (grønt) si fråsegn er tvitydig: Vossingane vil rusta opp riksveg 7 til heilårs riksveg, men seier ikkje at dei vil ha han som stamveg eller hovudveg mellom Aust- og Vestlandet.

Resten av kommunane i Hordaland (gult) har ikkje sendt inn høyringsfråsegn.

Les mer →